Demo home

Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG THắNG

Mã số thuế: 1801624019-012 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã ĐịNH MôN

Mã số thuế: 1801624019-013 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TâN THạNH

Mã số thuế: 1801624019-001 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã XUâN THắNG

Mã số thuế: 1801624019-007 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã ĐôNG BìNH

Mã số thuế: 1801624019-005 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã THớI TâN

Mã số thuế: 1801624019-006 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG XUâN

Mã số thuế: 1801624019-008 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG XUâN A

Mã số thuế: 1801624019-009 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG XUâN B

Mã số thuế: 1801624019-010 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã TRườNG THàNH

Mã số thuế: 1801624019-011 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THANH TUấN
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã THớI THạNH

Mã số thuế: 1801624019-002 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - THị TRấN THớI LAI

Mã số thuế: 1801624019-003 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: âp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI - Xã ĐôNG THUậN

Mã số thuế: 1801624019-004 - Đại diện pháp luật: LâM VĩNH KHA
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624072 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624026 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624033 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THớI LAI

Mã số thuế: 1801624019 - Đại diện pháp luật: BùI VăN HùNG
Địa chỉ: ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624178 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624185 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624192 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - THị TRấN PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624178-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chợn
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT PHONG ĐIềN

Mã số thuế: 1801624202 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Lương
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã NHơN NGHĩA

Mã số thuế: 1801624178-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiệt
Địa chỉ: ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã TâN THớI

Mã số thuế: 1801624178-005 - Đại diện pháp luật: Ca Hoàng Nam
Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã GIAI XUâN

Mã số thuế: 1801624178-006 - Đại diện pháp luật: Ca Hoàng Nam
Địa chỉ: ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã NHơN áI

Mã số thuế: 1801624178-004 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Dũng
Địa chỉ: ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn ái, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã TRườNG LONG

Mã số thuế: 1801624178-003 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Dũng
Địa chỉ: ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã Mỹ KHáNH

Mã số thuế: 1801624178-007 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Kha
Địa chỉ: ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã THạNH PHú

Mã số thuế: 1801624107-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Sang
Địa chỉ: ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã TRUNG HưNG

Mã số thuế: 1801624107-004 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Sang
Địa chỉ: ấp Thạnh Quới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã TRUNG AN

Mã số thuế: 1801624107-002 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Sang
Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã TRUNG THạNH

Mã số thuế: 1801624107-003 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Sang
Địa chỉ: ấp Thạnh Phước 2, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã THớI XUâN

Mã số thuế: 1801624107-008 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thanh Sang
Địa chỉ: ấp Thới Thuận, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã ĐôNG THắNG

Mã số thuế: 1801624107-005 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thanh Sang
Địa chỉ: 1, Xã Đông Thắng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ - Xã THớI HưNG

Mã số thuế: 1801624107-006 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thanh Sang
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

NGUYễN VăN A

Mã số thuế: 1801624160

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Cờ Đỏ

Mã số thuế: 1801624139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT Cờ Đỏ

Mã số thuế: 1801624114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế - CCT Cờ Đỏ

Mã số thuế: 1801624121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cờ Đỏ

Mã số thuế: 1801624107 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Demo home