Demo home

Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DươNG KINH - PHườNG HòA NGHĩA

Mã số thuế: 0201921811-004 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Đại Thắng, Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG HòA NGHĩA

Mã số thuế: 0201922036-004 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Đại Thắng, Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH - PHườNG HòA NGHĩA

Mã số thuế: 0201921875-004 - Đại diện pháp luật: 6A/44/476 Chợ Hàng Mới
Địa chỉ: Đại Thắng, Phường Hòa Nghĩa, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH - PHườNG TâN THàNH

Mã số thuế: 0201921875-006 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Tân Hợp, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DươNG KINH - PHườNG TâN THàNH

Mã số thuế: 0201921811-005 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Tân Hợp, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG TâN THàNH

Mã số thuế: 0201922036-006 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Tân Hợp, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH - PHườNG HảI THàNH

Mã số thuế: 0201921875-005 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Khu 3, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DươNG KINH - PHườNG HảI THàNH

Mã số thuế: 0201921811-006 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Khu 3, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG HảI THàNH

Mã số thuế: 0201922036-005 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Khu 3, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DươNG KINH - PHườNG HưNG ĐạO

Mã số thuế: 0201921811-002 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG HưNG ĐạO

Mã số thuế: 0201922036-003 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH - PHườNG HưNG ĐạO

Mã số thuế: 0201921875-003 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Khu Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT DươNG KINH-PHườNG ĐA PHúC

Mã số thuế: 0201921811-001 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG ĐA PHúC

Mã số thuế: 0201921875-007 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG ĐA PHúC

Mã số thuế: 0201922036-001 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH

Mã số thuế: 0201921875 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hòa
Địa chỉ: Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH - PHườNG ĐA PHúC

Mã số thuế: 0201921875-001 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH-CCT DươNG KINH

Mã số thuế: 0201922036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hòa
Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT DươNG KINH

Mã số thuế: 0201922029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hòa
Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DươNG KINH-PHườNG ANH DũNG

Mã số thuế: 0201921811-003 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH - CCT DươNG KINH - PHườNG ANH DũNG

Mã số thuế: 0201922036-002 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DươNG KINH

Mã số thuế: 0201921811 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hòa
Địa chỉ: Khu TTHC quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DươNG KINH - PHườNG ANH DũNG

Mã số thuế: 0201921875-002 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Vượng
Địa chỉ: Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN CáT HảI

Mã số thuế: 0201922540 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thăng
Địa chỉ: Số 62 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NNT - CCT HUYệN CáT HảI

Mã số thuế: 0201922558 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thăng
Địa chỉ: Số 62 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN CáT HảI

Mã số thuế: 0201922565 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thăng
Địa chỉ: Số 62 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CáT HảI

Mã số thuế: 0201922597 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thăng
Địa chỉ: Số 62 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN VĩNH BảO

Mã số thuế: 0201922780 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Số 04 - đường 20/8, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN VĩNH BảO

Mã số thuế: 0201922798 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Số 04 - đường 20/8, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý- CCT HUYệN VĩNH BảO

Mã số thuế: 0201922808 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Số 04 - đường 20/8, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN TIêN LãNG

Mã số thuế: 0201922526 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN TIêN LãNG

Mã số thuế: 0201922519 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN TIêN LãNG

Mã số thuế: 0201922491 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN TIêN LãNG

Mã số thuế: 0201922533 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT KIếN THụY - Xã ĐạI Hà

Mã số thuế: 0201921593-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cữ
Địa chỉ: số 6, hồ sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT KIếN THụY - Xã Tú SơN

Mã số thuế: 0201921593-003 - Đại diện pháp luật: phạm văn cư
Địa chỉ: số 6, Hồ sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT KIếN THụY - Xã ĐOàN Xá

Mã số thuế: 0201921593-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cữ
Địa chỉ: số 6, Hồ sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT KIếN THụY - Xã NGũ ĐOAN

Mã số thuế: 0201921593-005 - Đại diện pháp luật: phạm văn cư
Địa chỉ: sô 6, hô sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT KIếN THụY - Xã HữU BằNG

Mã số thuế: 0201921593-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cữ
Địa chỉ: số 6, Hồ sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT KIếN THụY - Xã ĐôNG PHươNG

Mã số thuế: 0201921593-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cữ
Địa chỉ: số 6, Hồ sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

Demo home