Demo home

Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRươNG TRọNG Vĩ

Mã số thuế: 1602098900 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Quý
Địa chỉ: Số 176 tổ 5, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Tự ĐộNG HóA XANH

Mã số thuế: 1602099051 - Đại diện pháp luật: ông Nguyễn Diễm Thúy
Địa chỉ: Số 263/16, ấp Hòa Đông, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHáT LộC

Mã số thuế: 1602098989 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Bích Chi
Địa chỉ: Thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 40, ấp Hòa Thới, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH YếN SàO THOạI SơN

Mã số thuế: 1602099118 - Đại diện pháp luật: Lê Phú Cường
Địa chỉ: ấp Hòa Long, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã THOạI GIANG

Mã số thuế: 1602091020-005 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã VĩNH PHú

Mã số thuế: 1602091020-009 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã TâY PHú

Mã số thuế: 1602091020-008 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - TT óC EO

Mã số thuế: 1602091020-007 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - TT PHú HòA

Mã số thuế: 1602091020-006 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - VĩNH CHáNH

Mã số thuế: 1602091020-011 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã PHú THUậN

Mã số thuế: 1602091020-010 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã AN BìNH

Mã số thuế: 1602091020-017 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã VọNG THê

Mã số thuế: 1602091020-016 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã BìNH THàNH

Mã số thuế: 1602091020-015 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã VĩNH KHáNH

Mã số thuế: 1602091020-014 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - VọNG ĐôNG

Mã số thuế: 1602091020-013 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN THOạI SơN - Xã Mỹ PHú ĐôNG

Mã số thuế: 1602091020-012 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Huệ
Địa chỉ: Số 17, đường Thoại Ngọc Hầu, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NAVIFEED - CHI NHáNH Cá SấU LONG XUYêN 2

Mã số thuế: 1602047800-002 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Trí
Địa chỉ: Tổ 31, ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI Đỗ BìNH

Mã số thuế: 1602098883 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tấn Bình
Địa chỉ: ấp Phú Hòa II, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐứC BảO THàNH

Mã số thuế: 1602098925 - Đại diện pháp luật: Võ Cao Thanh Bảo
Địa chỉ: Tổ 18, ấp Bình An 2, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN HOàNG CHợ MớI

Mã số thuế: 1602098932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hoàng
Địa chỉ: Số 346, ấp Mỹ Hòa, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG THịNH KHANG

Mã số thuế: 1602099164 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Bảo Quốc
Địa chỉ: ấp An Lương, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG TTP

Mã số thuế: 1602098876 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Phong
Địa chỉ: Số 007 Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH STANDARD FARM

Mã số thuế: 1602099125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Bình Tây 1, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG NGọC THANH

Mã số thuế: 1602098890 - Đại diện pháp luật: Tôn Văn Nhi
Địa chỉ: Tổ 23, ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG THANH CHâU ĐốC

Mã số thuế: 1602098682 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Thanh
Địa chỉ: Tổ 2, Khóm Mỹ Hòa, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Ðốc, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MKFOOD GROUP

Mã số thuế: 1602099171 - Đại diện pháp luật: Hồ Hiệp
Địa chỉ: CS21-1, đường số 07, Khu đô thị Diamond City, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY CP THươNG MạI DịCH Vụ GIA PHáT THịNH LONG XUYêN

Mã số thuế: 1602099090 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toản
Địa chỉ: Số A16, Đường Dự Định 7, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI-DịCH Vụ- XUấT NHậP KHẩU HOA TRANG THúY

Mã số thuế: 1601316049-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thùy
Địa chỉ: Lô số 03M1 đường Phạm Cự Lượng, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH SEN NHâN

Mã số thuế: 1602099132 - Đại diện pháp luật: Lý Thiện Nhân
Địa chỉ: Lô 24-25K, Đường Hà Huy Tập, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BáCH HóA XANH - CửA HàNG BáCH HóA XANH AN GIANG

Mã số thuế: 0310471746-365 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Dũng
Địa chỉ: Số 170A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THựC PHẩM LINCHIDO

Mã số thuế: 1602099044 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Khương
Địa chỉ: Số 222, Khóm Tây Huề 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH CNC HưNG PHáT

Mã số thuế: 1602099083 - Đại diện pháp luật: Hồ Hoàng Trung
Địa chỉ: 153D/8, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP PHụ TRợ NHâN VIệT-CHI NHáNH TạI AN GIANG

Mã số thuế: 2801905332-003 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Cường
Địa chỉ: SN 66 G3, đường Thục Phán, khu đô thị cao cấp Sao Mai, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI IDEAS

Mã số thuế: 1602099157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Số 479d/24 Quản Cơ Thành, Khóm Bình Thới 3, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG NGHIệP HạNH CườNG

Mã số thuế: 1602078012-001 - Đại diện pháp luật: Phó Văn Tới
Địa chỉ: Số nhà 02 - 03 C5 đường Nguyễn Tri Phương, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Vũ PHáT LONG XUYêN

Mã số thuế: 1602099100 - Đại diện pháp luật: Lưu Trường Vũ
Địa chỉ: Số 1/11, Khóm Thế Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí NGọC TRAI PHú QUốC - CHI NHáNH DầU KHí NGọC TRAI AN GIANG

Mã số thuế: 1702055509-004 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Khang
Địa chỉ: đường Cái Sao-Bờ Hồ, Tổ 8, Khóm Hưng Thạnh, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH TRUNG TâM THIềN ĐịNH DASIRA NARADA BìNH HòA

Mã số thuế: 1602098379 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoài Dũng
Địa chỉ: Tổ 44, ấp Bình Phú 1, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH GIA PHú 2 CHợ MớI

Mã số thuế: 1602098114 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Giềng
Địa chỉ: Số 155, Tổ 5, ấp Hòa Trung, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Demo home