Demo home

Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI 94 - CửA HàNG XăNG DầU Số 01

Mã số thuế: 1601974697-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: Số 178, Tổ 8, ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TRI TôN

Mã số thuế: 1602090450 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhờ
Địa chỉ: Thái Quốc Hùng, Khóm IV, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT TRI TôN

Mã số thuế: 1602090468 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhờ
Địa chỉ: Thái Quốc Hùng, Khóm IV, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế - CCT TRI TôN

Mã số thuế: 1602090482 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhờ
Địa chỉ: Thái Quốc Hùng, Khóm IV, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư XâY DựNG TRườNG LạC

Mã số thuế: 1602090179 - Đại diện pháp luật: ôn Kim Lạc
Địa chỉ: Số 115, Đường Trà Sư, Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT TịNH BIêN

Mã số thuế: 1602090475 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tiền
Địa chỉ: 154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT TịNH BIêN

Mã số thuế: 1602090517 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tiền
Địa chỉ: 154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT TịNH BIêN

Mã số thuế: 1602090281 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tiền
Địa chỉ: 154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TịNH BIêN

Mã số thuế: 1602090309 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tiền
Địa chỉ: 154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã BìNH LONG

Mã số thuế: 1602090348-010 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã BìNH Mỹ

Mã số thuế: 1602090348-011 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã BìNH THủY

Mã số thuế: 1602090348-012 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã BìNH CHáNH

Mã số thuế: 1602090348-013 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã THạNH Mỹ TâY

Mã số thuế: 1602090348-003 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã BìNH PHú

Mã số thuế: 1602090348-004 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - THị TRấN CáI DầU

Mã số thuế: 1602090348-005 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã KHáNH HòA

Mã số thuế: 1602090348-006 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã ĐàO HữU CảNH

Mã số thuế: 1602090348-001 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã Mỹ PHú

Mã số thuế: 1602090348-002 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã M ĐứC

Mã số thuế: 1602090348-007 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã ô LONG Vĩ

Mã số thuế: 1602090348-008 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú - Xã VĩNH THạNH TRUNG

Mã số thuế: 1602090348-009 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN CHâU PHú

Mã số thuế: 1602090355 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MUA BáN PHế LIệU THIêN THàNH

Mã số thuế: 1602090210 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn út
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN CHâU PHú

Mã số thuế: 1602090348 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN CHâU PHú

Mã số thuế: 1602090330 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN CHâU PHú - ĐộI KIểM TRA THUế

Mã số thuế: 1602090355-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN CHâU PHú

Mã số thuế: 1602090362 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Quốc
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN CHâU PHú - ĐộI TRướC Bạ THU KHáC

Mã số thuế: 1602090355-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ: Số 001, đường Nguyễn Trung Trực, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Đỗ VăN THắNG

Mã số thuế: 1602090316 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Phú Cường A, Xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-LONG HòA

Mã số thuế: 1602090267-001 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN PHú TâN-PHú LâM

Mã số thuế: 1602090267-002 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-PHú HưNG

Mã số thuế: 1602090267-014 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-HIệP XươNG

Mã số thuế: 1602090267-015 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-PHú XUâN

Mã số thuế: 1602090267-016 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-BTĐôNG

Mã số thuế: 1602090267-010 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-PHú BìNH

Mã số thuế: 1602090267-011 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN PHú TâN-PHú THạNH

Mã số thuế: 1602090267-003 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-CHợ VàM

Mã số thuế: 1602090267-004 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN PHú TâN-PHú THàNH

Mã số thuế: 1602090267-017 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 3,Lê Hồng Phong, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Demo home