Demo home

Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH HKL VINA

Mã số thuế: 2400855684 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Khả Lý Thượng, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NNT CủA CQT-CCT VIệT YêN

Mã số thuế: 2400855839 - Đại diện pháp luật: NGUYễN TIếN SINH
Địa chỉ: Số 422, KHU II, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN VIệT YêN

Mã số thuế: 2400855821 - Đại diện pháp luật: NGUYễN TIếN SINH
Địa chỉ: Số 422, KHU II, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN VIệT YêN

Mã số thuế: 2400855846 - Đại diện pháp luật: NGUYễN TIếN SINH
Địa chỉ: Số 422, KHU II, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TâM DâN Số KHHGĐ HUYệN LụC NAM

Mã số thuế: 2400855860 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hồng
Địa chỉ: Phố Thân Bình, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM&DV MôI TRườNG SơN ĐộNG

Mã số thuế: 2400855677 - Đại diện pháp luật: Vi Văn úy
Địa chỉ: Thôn Lốt, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - THị TRấN VôI

Mã số thuế: 2400855966-001 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - THị TRấN KéP

Mã số thuế: 2400855966-002 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã HươNG LạC

Mã số thuế: 2400855966-003 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú Ii, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã NGHĩA HòA

Mã số thuế: 2400855966-004 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã AN Hà

Mã số thuế: 2400855941-016 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã QUANG THịNH

Mã số thuế: 2400855941-017 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã ĐàO Mỹ

Mã số thuế: 2400855941-018 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã TIêN LụC

Mã số thuế: 2400855941-019 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã TâN THANH

Mã số thuế: 2400855941-020 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT HUYệN LạNG GIANG

Mã số thuế: 2400855959 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tiến
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG

Mã số thuế: 2400855966 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tiến
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã XUâN HươNG

Mã số thuế: 2400855941-021 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã Mỹ THáI

Mã số thuế: 2400855941-022 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã TâN THịNH

Mã số thuế: 2400855941-023 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOANT THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG

Mã số thuế: 2400855941 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tiến
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - THị TRấN KéP

Mã số thuế: 2400855941-002 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã YêN Mỹ

Mã số thuế: 2400855941-003 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - THị TRấN VôI

Mã số thuế: 2400855941-001 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã HươNG LạC

Mã số thuế: 2400855941-004 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã NGHĩA HòA

Mã số thuế: 2400855941-005 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã NGHĩA HưNG

Mã số thuế: 2400855941-006 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG

Mã số thuế: 2400855934 - Đại diện pháp luật: Dương Mạnh Tiến
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã NGHĩA HưNG

Mã số thuế: 2400855966-005 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã HươNG SơN

Mã số thuế: 2400855966-006 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã THáI ĐàO

Mã số thuế: 2400855966-007 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã PHI Mô

Mã số thuế: 2400855966-008 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã TâN HưNG

Mã số thuế: 2400855966-009 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã TâN DĩNH

Mã số thuế: 2400855966-010 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã Mỹ Hà

Mã số thuế: 2400855966-011 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã DươNG ĐứC

Mã số thuế: 2400855966-012 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã ĐạI LâM

Mã số thuế: 2400855966-013 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã XươNG LâM

Mã số thuế: 2400855966-014 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú Ii, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã XUâN HươNG

Mã số thuế: 2400855966-021 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN LạNG GIANG - Xã Mỹ THáI

Mã số thuế: 2400855966-022 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú II, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Demo home