Demo home

Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế- CT BắC KạN

Mã số thuế: 4700275173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thể
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý- CT BắC KạN

Mã số thuế: 4700275166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thế
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CT BắC KạN

Mã số thuế: 4700275180 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thể
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT RAU QUả SạCH ANH PHONG

Mã số thuế: 4700275053 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương
Địa chỉ: Tổ Phiêng My, Xã Huyền Tụng, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HYE VIệT NAM

Mã số thuế: 4700275039 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Linh Đan
Địa chỉ: Tổ Bản Cạu, Xã Huyền Tụng, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CôNG TY TNHH MạNH HùNG BắC KạN

Mã số thuế: 4700274860 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Thuấn
Địa chỉ: Thôn Cốc Tộc, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

HợP TáC Xã KIêN ANH

Mã số thuế: 4700274941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Xã Xuất Hoá, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN NộP THUế SDĐ PHI NN- UBND PHườNG SôNG CầU

Mã số thuế: 4700127714-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Khiếu
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

HợP TáC Xã HồNG Hà

Mã số thuế: 4700274564 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thiều
Địa chỉ: Thôn Nà Hồng, Xã Bằng Phúc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - Xã NôNG THượNG

Mã số thuế: 4700273987-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG XUấT HóA

Mã số thuế: 4700273987-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG ĐứC XUâN

Mã số thuế: 4700273987-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Cường
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG PHùNG CHí KIêN

Mã số thuế: 4700273987-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - Xã NôNG THượNG

Mã số thuế: 4700274042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG XUấT HóA

Mã số thuế: 4700274067 - Đại diện pháp luật: Nguyến Tuấn Lực
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG PHùNG CHí KIêN

Mã số thuế: 4700274074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG NGUYễN THị MINH KHAI

Mã số thuế: 4700274081 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG HUYềN TụNG

Mã số thuế: 4700274099 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - Xã DươNG QUANG

Mã số thuế: 4700274109 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG SôNG CầU

Mã số thuế: 4700273987-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Bắc
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - Xã DươNG QUANG

Mã số thuế: 4700273987-008 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG NGUYễN THị MINH KHAI

Mã số thuế: 4700273987-004 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố BắC KạN - PHườNG HUYềN TụNG

Mã số thuế: 4700273987-005 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT BA BỂ

Mã số thuế: 4700273546 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Lợi
Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT BA BỂ

Mã số thuế: 4700273578 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Lợi
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT BA BỂ

Mã số thuế: 4700273560 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Lợi
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT BA BỂ

Mã số thuế: 4700273553 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Lợi
Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 4700273352 - Đại diện pháp luật: ĐOàN TRUNG VINH
Địa chỉ: Khuổi Coóng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

HợP TáC Xã TIếN ĐạT

Mã số thuế: 4700272221 - Đại diện pháp luật: Hòang Đình Chuyên
Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

HTX TàI HOAN

Mã số thuế: 4700272207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoan
Địa chỉ: Chè Cọ, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CHI NHáNH HợP TáC Xã HòA BìNH XANH TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0315056408-051 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Sương
Địa chỉ: Số 243, đường Hòang Văn Thụ, Xã Huyền Tụng, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 4601331740-001 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dần
Địa chỉ: Tổ Bản Đồn, Xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ YẾN DƯƠNG

Mã số thuế: 4700271732 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Ninh
Địa chỉ: Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NGỌC KHÁNH

Mã số thuế: 4700271676 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Phú
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 4700271651 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ CHỢ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700271669 - Đại diện pháp luật: Hòang Thế Vĩnh
Địa chỉ: ., Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ HÀ TÂM

Mã số thuế: 4700271637 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: Thôn Nà Ma, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH TÂN SƠN

Mã số thuế: 4700271570 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Ba
Địa chỉ: Thôn Nặm Dất, Xã Tân Sơn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MAI HOA 686

Mã số thuế: 4700271612 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Hoa
Địa chỉ: Số 438, tổ 9, Đường Nguyễn Văn Tố, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH BA BỂ

Mã số thuế: 4700271595 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thoại
Địa chỉ: Thôn Bản Cám, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Demo home