Demo home

Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG BạC LIêU HOUSE

Mã số thuế: 1900648726 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Huynh
Địa chỉ: ấp Tường Tư, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG VạN PHú HưNG

Mã số thuế: 1900648719 - Đại diện pháp luật: Liên Thị Duyên
Địa chỉ: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT PHướC LONG

Mã số thuế: 1900648973 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT PHướC LONG

Mã số thuế: 1900649007 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT PHướC LONG

Mã số thuế: 1900649021 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT PHướC LONG

Mã số thuế: 1900649053 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã PHONG THạNH TâY A

Mã số thuế: 1900649053-006 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã PHONG THạNH TâY B

Mã số thuế: 1900649053-007 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - THị TRấN PHướC LONG

Mã số thuế: 1900649053-008 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã HưNG PHú

Mã số thuế: 1900649053-001 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã VĩNH PHú ĐôNG

Mã số thuế: 1900649053-002 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã VĩNH THANH

Mã số thuế: 1900649053-003 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã VĩNH PHú TâY

Mã số thuế: 1900649053-004 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHướC LONG - Xã PHướC LONG

Mã số thuế: 1900649053-005 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - TâN THạNH

Mã số thuế: 1900648853-010 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BL - CCT GIá RAI - PHONG THạNH A

Mã số thuế: 1900648853-003 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: ấp 4, Xã Phong Thạnh A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BL - CCT GIá RAI - PHONG THạNH

Mã số thuế: 1900648853-002 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: ấp 19, Xã Phong Thạnh, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - PHONG TâN

Mã số thuế: 1900648853-005 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: ấp 16A, Xã Phong Tân, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - PHONG THạNH ĐôNG

Mã số thuế: 1900648853-006 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: ấp 13, Xã Phong Thạnh Đông, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - PHườNG Hộ PHòNG

Mã số thuế: 1900648853-007 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT GIá RAI

Mã số thuế: 1900648839 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT GIá RAI - PHườNG 1

Mã số thuế: 1900648853-001 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT GIá RAI

Mã số thuế: 1900648821 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA CQT - CCT GIá RAI

Mã số thuế: 1900648853 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế - CCT GIá RAI

Mã số thuế: 1900649102 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Giá Rai, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - PHONG THạNH TâY

Mã số thuế: 1900648853-008 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - PHườNG LáNG TRòN

Mã số thuế: 1900648853-004 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khóm 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT GIá RAI - TâN PHONG

Mã số thuế: 1900648853-009 - Đại diện pháp luật: Quách Kính Hiếu
Địa chỉ: Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT VĩNH LợI - Xã CHâU THớI

Mã số thuế: 1900649060-004 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Pha
Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT VĩNH LợI - Xã HưNG HộI

Mã số thuế: 1900649060-005 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Pha
Địa chỉ: ấp Đay Tà Ni, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT VĩNH LợI - Xã HưNG THàNH

Mã số thuế: 1900649060-006 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Pha
Địa chỉ: ấp Năm Căn, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XAY XáT TIếN THịNH

Mã số thuế: 1900648701 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Vân
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI TUấN TOàN

Mã số thuế: 1900648885 - Đại diện pháp luật: Lâm Tuấn Toàn
Địa chỉ: Số 23, ấp Thông Lưu B, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOàN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT VĩNH LợI

Mã số thuế: 1900649046 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Lến
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT VĩNH LợI

Mã số thuế: 1900649060 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Lến
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCTVL

Mã số thuế: 1900649078 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Lến
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT VĩNH LợI

Mã số thuế: 1900649092 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Lến
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT VĩNH LợI -TT CHâU HưNG

Mã số thuế: 1900649060-003 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Pha
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT VĩNH LợI - Xã VĩNH HưNG A

Mã số thuế: 1900649060-007 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Pha
Địa chỉ: ấp Tam Hưng 2, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT VĩNH LợI-Xã VĩNH HưNG

Mã số thuế: 1900649060-001 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Pha
Địa chỉ: ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Demo home