Demo home

Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT GIA BìNH

Mã số thuế: 2301075429 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Tráng
Địa chỉ: TT Gia Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT GIA BìNH

Mã số thuế: 2301075362 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Tráng
Địa chỉ: Số 153, đường Lê Văn Thịnh, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT GIA BìNH

Mã số thuế: 2301075299 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Tráng
Địa chỉ: Số 153 đường Lê Văn Thịnh, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA BìNH

Mã số thuế: 2301075355 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Tráng
Địa chỉ: Số 153, đường Lê Văn Thịnh, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. CHâU KHê

Mã số thuế: 2301076486-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. TRANG Hạ

Mã số thuế: 2301076486-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG TRANG Hạ

Mã số thuế: 2301076493-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG CHâU KHê

Mã số thuế: 2301076493-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã TươNG GIANG

Mã số thuế: 2301076493-011 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - Xã TươNG GIANG

Mã số thuế: 2301076486-011 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG ĐìNH BảNG

Mã số thuế: 2301076493-003 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: KP Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. ĐìNH BảNG

Mã số thuế: 2301076486-003 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Từ SơN

Mã số thuế: 2301076493 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NGườI NộP THUế - CCT Từ SơN

Mã số thuế: 2301076503 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL - CCT Từ SơN

Mã số thuế: 2301076510 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - CCT Từ SơN

Mã số thuế: 2301076486 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã PHù CHẩN

Mã số thuế: 2301076493-007 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - Xã PHù CHẩN

Mã số thuế: 2301076486-007 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG TâN HồNG

Mã số thuế: 2301076493-009 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. TâN HồNG

Mã số thuế: 2301076486-009 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBN, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG ĐồNG NGUYêN

Mã số thuế: 2301076493-004 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. ĐồNG NGUYêN

Mã số thuế: 2301076486-004 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG ĐồNG Kỵ

Mã số thuế: 2301076493-005 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. ĐồNG Kỵ

Mã số thuế: 2301076486-005 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã PHù KHê

Mã số thuế: 2301076493-008 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - Xã PHù KHê

Mã số thuế: 2301076486-008 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã HươNG MạC

Mã số thuế: 2301076493-006 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - Xã HươNG MạC

Mã số thuế: 2301076486-006 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - Xã TAM SơN

Mã số thuế: 2301076493-010 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - Xã TAM SơN

Mã số thuế: 2301076486-010 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - PHườNG ĐôNG NGàN

Mã số thuế: 2301076493-012 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN Xử Lý - P. ĐôNG NGàN

Mã số thuế: 2301076486-012 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chi
Địa chỉ: UBND, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ENTERPRISE LONG JING VIệT NAM

Mã số thuế: 2301075796 - Đại diện pháp luật: Huang, Wei-Chen
Địa chỉ: Thôn Cả, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN THUậN THàNH

Mã số thuế: 2301075404 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Tiến
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng-Thị Trấn Hồ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN THUậN THàNH

Mã số thuế: 2301075436 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Tiến
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng-Thị Trấn Hồ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN THUậN THàNH

Mã số thuế: 2301075475 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Tiến
Địa chỉ: Hai Bà Trưng - Thị Trấn Hồ, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN THUậN THàNH

Mã số thuế: 2301075482 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Tiến
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐàO TạO LEGO TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0107515918-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Mạnh
Địa chỉ: Đối diện cây xăng Hải An, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THựC PHẩM HảI LINH

Mã số thuế: 2301075588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Vụ
Địa chỉ: Quốc lộ 18, Thôn Nghiêm Xá, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT THươNG MạI Và DịCH Vụ MINH NGHĩA

Mã số thuế: 2301075972 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Thọ
Địa chỉ: Thôn Đông Du Núi, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Demo home