Demo home

Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT AN LãO

Mã số thuế: 4101533594 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đẩu
Địa chỉ: Thôn Vạn Long, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT AN LãO

Mã số thuế: 4101533555 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đẩu
Địa chỉ: Thôn Vạn Long, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT AN LãO

Mã số thuế: 4101533587 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đẩu
Địa chỉ: Thôn Vạn Long, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT AN LãO

Mã số thuế: 4101533530 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đẩu
Địa chỉ: Thôn Vạn Long, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - Xã PHướC Mỹ

Mã số thuế: 4101533756-025 - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: Phước Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - Xã NHơN CHâU

Mã số thuế: 4101533682-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - Xã NHơN CHâU

Mã số thuế: 4101533756-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - Xã NHơN HảI

Mã số thuế: 4101533682-021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - Xã NHơN HảI

Mã số thuế: 4101533682-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - Xã NHơN HảI

Mã số thuế: 4101533756-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - Xã NHơN HộI

Mã số thuế: 4101533682-003 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Hải
Địa chỉ: Thôn Hội Thành, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - Xã NHơN HộI

Mã số thuế: 4101533756-007 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Hải
Địa chỉ: Thôn Hội Thành, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - Xã NHơN Lý

Mã số thuế: 4101533682-006 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Bình
Địa chỉ: Thôn Lý Lương, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - Xã NHơN Lý

Mã số thuế: 4101533756-010 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Bình
Địa chỉ: Thôn Lý Lương, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG NGUYễN VăN Cừ

Mã số thuế: 4101533682-012 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Nhất
Địa chỉ: 146 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - PHườNG NGUYễN VăN Cừ

Mã số thuế: 4101533756-015 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Nhất
Địa chỉ: 146 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - PHườNG BùI THị XUâN

Mã số thuế: 4101533756-022 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ: Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG Lê LợI

Mã số thuế: 4101533682-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - PHườNG Lê LợI

Mã số thuế: 4101533756-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: 10 Hai Bà Trưng, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG NGô MâY

Mã số thuế: 4101533682-011 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Nhất
Địa chỉ: 33 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - PHườNG NGô MâY

Mã số thuế: 4101533756-014 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Nhất
Địa chỉ: 33 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - TRUNG TâM AN PHú THịNH

Mã số thuế: 4101533682-020 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG BùI THị XUâN

Mã số thuế: 4101533682-022 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - Xã PHướC Mỹ

Mã số thuế: 4101533682-024 - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG TRầN QUANG DIệU

Mã số thuế: 4101533682-026 - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - CHợ KHU 6

Mã số thuế: 4101533682-009 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Nhất
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

àI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - CHợ ĐầM

Mã số thuế: 4101533682-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - CHợ QUY NHơN

Mã số thuế: 4101533682-017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CT BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4101534164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: 236 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG TRầN HưNG ĐạO

Mã số thuế: 4101533682-001 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Hải
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - ĐộI THUế TNCN

Mã số thuế: 4101533756-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phô
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ KHOA HọC Và CôNG NGHệ BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4101533499 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hiệu
Địa chỉ: Số 386 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN

Mã số thuế: 4101533682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN

Mã số thuế: 4101533756 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CT BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4101534171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Địa chỉ: 236 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - ĐộI TTHT NNT&NVDT

Mã số thuế: 4101533756-004 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Hoàng
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - PHườNG TRầN HưNG ĐạO

Mã số thuế: 4101533756-005 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Hải
Địa chỉ: 157 Trần Cao Vân, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - ĐộI KIểM TRA THUế Số 2

Mã số thuế: 4101533756-002 - Đại diện pháp luật: Phùng Hoàng Thu Hoa
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP. QUY NHơN - ĐộI QLT LPTB&TK

Mã số thuế: 4101533756-003 - Đại diện pháp luật: Đặng Tấn Lợi
Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP. QUY NHơN - PHườNG Lê HồNG PHONG

Mã số thuế: 4101533682-004 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Bình
Địa chỉ: 17 Nguyễn Công Trứ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Demo home