Demo home

Tỉnh Bình Phước

HợP TáC Xã CHăN NUôI - DịCH Vụ THANH AN

Mã số thuế: 3801192309 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vui
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Bù Dinh- Thanh An, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ANH THư PHạM

Mã số thuế: 3801192228 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN VạN TấN LộC

Mã số thuế: 3801192355 - Đại diện pháp luật: Lữ Đình Lập
Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-PHườNG TâN PHú

Mã số thuế: 3801192362-001 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐồNG XOàI-Xã TIếN HưNG

Mã số thuế: 3801192362-007 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐồNG XOàI- PHườNG TâN BìNH

Mã số thuế: 3801192362-003 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐồNG XOàI-PHườNG TâN XUâN

Mã số thuế: 3801192362-004 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐỗNG XOàI-PHườNG TâN THIệN

Mã số thuế: 3801192362-002 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐồNG XOàI-PHườNG TIếN THàNH

Mã số thuế: 3801192362-005 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐồNG XOàI-Xã TâN THàNH

Mã số thuế: 3801192362-006 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế-CT BìNH PHướC

Mã số thuế: 3801192394 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hướng
Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT ĐồNG XOàI

Mã số thuế: 3801192443 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT BìNH PHướC

Mã số thuế: 3801192468 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hướng
Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT ĐồNG XOàI

Mã số thuế: 3801192475 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT ĐồNG XOàI

Mã số thuế: 3801192411 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế-CT BìNH PHướC

Mã số thuế: 3801192436 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hướng
Địa chỉ: Số 620 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐồNG XOàI

Mã số thuế: 3801192362 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh
Địa chỉ: 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã THàNH TâM

Mã số thuế: 3801192387-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Thành Tâm, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã THàNH TâM

Mã số thuế: 3801192404-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Thành Tâm, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã MINH THắNG

Mã số thuế: 3801192387-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Minh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã MINH THắNG

Mã số thuế: 3801192404-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Minh Thắng, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã MINH THàNH

Mã số thuế: 3801192387-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Minh Thành, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã MINH THàNH

Mã số thuế: 3801192404-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Minh Thành, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã MINH HưNG

Mã số thuế: 3801192387-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã MINH HưNG

Mã số thuế: 3801192404-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã MINH LậP

Mã số thuế: 3801192387-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Minh Lập, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã MINH LậP

Mã số thuế: 3801192404-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Minh Lập, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH

Mã số thuế: 3801192387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Đức
Địa chỉ: Khu TTHC, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH

Mã số thuế: 3801192404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Đức
Địa chỉ: Khu TTHC, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- TT CHơN THàNH

Mã số thuế: 3801192387-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: TT Chơn thành, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - TT CHơN THàNH

Mã số thuế: 3801192404-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: TT chơn thành, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã NHA BíCH

Mã số thuế: 3801192387-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: xã Nha Bích, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã NHA BíCH

Mã số thuế: 3801192404-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Nha Bích, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã QUANG MINH

Mã số thuế: 3801192387-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã QUANG MINH

Mã số thuế: 3801192404-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CHơN THàNH- Xã MINH LONG

Mã số thuế: 3801192387-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Xã Minh Long, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CHơN THàNH - Xã MINH LONG

Mã số thuế: 3801192404-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Minh Long, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY CP NăNG LượNG MT4

Mã số thuế: 3801190132 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Bảo
Địa chỉ: Khoảnh 3, Tiểu khu 89, ấp Thạnh Phú, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY CP NăNG LượNG MT3

Mã số thuế: 3801190164 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Bảo
Địa chỉ: Khoảnh 3, Tiểu khu 89, ấp Thạnh Phú, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT LộC NINH

Mã số thuế: 3801192644 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Kp Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Demo home