Demo home

Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ HÒA PHÚ

Mã số thuế: 3401179409-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hòa Phú, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ HÒA PHÚ

Mã số thuế: 3401179399-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hòa Phú, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 3401179409-002 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 3401179399-002 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ HÒA MINH

Mã số thuế: 3401179409-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ HÒA MINH

Mã số thuế: 3401179399-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ PHƯỚC THỂ

Mã số thuế: 3401179409-003 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ PHƯỚC THỂ

Mã số thuế: 3401179399-003 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ VĨNH TÂN

Mã số thuế: 3401179409-006 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ VĨNH TÂN

Mã số thuế: 3401179399-006 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ VĨNH HẢO

Mã số thuế: 3401179409-007 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ VĨNH HẢO

Mã số thuế: 3401179399-007 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 3401179409-001 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TUY PHONG

Mã số thuế: 3401179399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tài
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT TUY PHONG

Mã số thuế: 3401179416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tài
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TUY PHONG

Mã số thuế: 3401179423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tài
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG

Mã số thuế: 3401179409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tài
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 3401179399-001 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ CHÍ CÔNG

Mã số thuế: 3401179409-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ CHÍ CÔNG

Mã số thuế: 3401179399-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ PHÚ LẠC

Mã số thuế: 3401179409-004 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ PHÚ LẠC

Mã số thuế: 3401179399-004 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA

Mã số thuế: 3401179409-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Thống Nhất, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA

Mã số thuế: 3401179399-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thời
Địa chỉ: Thống Nhất, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHONG - XÃ PHONG PHÚ

Mã số thuế: 3401179409-005 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHONG - XÃ PHONG PHÚ

Mã số thuế: 3401179399-005 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TNHH HẢI THUẬN (NTNN)

Mã số thuế: 3401179381 - Đại diện pháp luật: Bùi Chí Thuận
Địa chỉ: Lô 8 - 9 Khu quy hoạch cảng cá Phan Thiết, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ANH PHONG

Mã số thuế: 3401179374 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: 236 Đại lộ Hùng Vương-khu phố 11, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH KIM TƠ YẾN

Mã số thuế: 3401179279 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Vĩ
Địa chỉ: Số 285 Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT - CỤC THUẾ BT

Mã số thuế: 3401179536 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diệu Hòang
Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT - CỤC THUẾ BT

Mã số thuế: 3401179511 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diệu Hòang
Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CỤC THUẾ BT

Mã số thuế: 3401179529 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diệu Hòang
Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN SÀI GÒN

Mã số thuế: 3401179208 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Diệp
Địa chỉ: Số 290A Hải Thượng Lãn ông,Khu Phố 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUY TÂN

Mã số thuế: 3401178363 - Đại diện pháp luật: Lê Tùng Huy
Địa chỉ: 167A, Lê Minh Công, Khu phố 8, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG HIẾU HỌC

Mã số thuế: 3401178701 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn Bình Nghĩa, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG PHONG

Mã số thuế: 3401178726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Công
Địa chỉ: Hồng thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VĨNH HẢO 6 (NTNN)

Mã số thuế: 3401178638 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Long
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHẬT PHƯƠNG

Mã số thuế: 3401178187 - Đại diện pháp luật: Trần Đông Nhật
Địa chỉ: Số 474 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THIÊN BẢO

Mã số thuế: 3401178613 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Phú Bình
Địa chỉ: Số 127/1 Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SEN TRẮNG

Mã số thuế: 3401178691 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Mỹ Thắng
Địa chỉ: 204 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Demo home