Demo home

Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN BảO LâM

Mã số thuế: 4800911707 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Chuyên
Địa chỉ: TT Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

TK QL KHOàN THU THUế VãNH LạI CHO NGHàNH THUế QL- CCT BảO LâM

Mã số thuế: 4800911619 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH KIM NGâN CAO BằNG

Mã số thuế: 4800911658 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Luyến
Địa chỉ: Ngã ba Bó Tờ, Thị trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN TRùNG KHáNH

Mã số thuế: 4800911626 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Minh Hương
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

HợP TáC Xã DUY ANH

Mã số thuế: 4800911697 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Duy
Địa chỉ: SN: A 52, Tổ Xuân Lộc, Xã Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ANH KIêN CAO BằNG

Mã số thuế: 4800911714 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Kiên
Địa chỉ: Xóm Cốc Cai, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VạN PHúC CAO BằNG

Mã số thuế: 4800911665 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Long
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH BảO Vệ GIA PHúC

Mã số thuế: 4800911633 - Đại diện pháp luật: Hoàng Cao Đệ
Địa chỉ: Số nhà 041, tổ 23, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐạI HườNG

Mã số thuế: 4800911601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Đại
Địa chỉ: Số nhà 23, tổ 19, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH Vệ SINH CôNG NGHIệP HOàNG ĐạT

Mã số thuế: 4800911545 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xóm Đà Lạn, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VIệT - TRUNG

Mã số thuế: 4800911506 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Trung
Địa chỉ: Xóm Pò Rẫy, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN Hà QUảNG

Mã số thuế: 4800911520 - Đại diện pháp luật: Sầm Văn Bành
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hòa, Xã Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư GREEN LOGISTICS CAO BằNG

Mã số thuế: 4800911538 - Đại diện pháp luật: Lê Thành
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Gang Thép, Số 52 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế NGUYêN BìNH

Mã số thuế: 4800911182 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Năm
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL CAO BằNG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-013 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bộ
Địa chỉ: Lô 10 Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý Dự áN Sự NGHIệP KINH Tế, DịCH Vụ CôNG íCH THàNH PHố CAO BằNG

Mã số thuế: 4800911217 - Đại diện pháp luật: Lâm Đức Xuân
Địa chỉ: Đàm Quang Trung, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH KIM HùNG CAO BằNG

Mã số thuế: 4800911175 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kim Anh
Địa chỉ: Số 051, Tổ 15, Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN THạCH AN

Mã số thuế: 4800911104 - Đại diện pháp luật: Nông Thúy Phượng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN HòA AN

Mã số thuế: 4800911111 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhung
Địa chỉ: Xã Bế triều, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYêN TRà LĩNH

Mã số thuế: 4800911168 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy
Địa chỉ: Pò Inh, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN BảO LạC

Mã số thuế: 4800911150 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Thì
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH HOA PHượNG SôNG HIếN

Mã số thuế: 4800911129 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thường
Địa chỉ: Số nhà 058, tổ 11, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN BảN NGà

Mã số thuế: 4800911087 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Cảnh
Địa chỉ: Tổ 21, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Số THàNH AN

Mã số thuế: 4800911136 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Thành
Địa chỉ: Số 038, tổ 29, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TK QL KHOàN THU KHôNG GIAO CHO NGHàNH THUế QL- CCT BảO LâM

Mã số thuế: 4800910728 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: TT Pac Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CHI CụC THUế HòA AN

Mã số thuế: 4800910830 - Đại diện pháp luật: Hà Doãn Thắng
Địa chỉ: Thị Trấn Nước Hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CụC THUế TỉNH CAO BằNG(TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý)

Mã số thuế: 4800910742 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Long
Địa chỉ: Km 5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH ĐứC MạNH CAO BằNG

Mã số thuế: 4800910661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số nhà 34, tổ 19, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH KIM ANH 268

Mã số thuế: 4800910654 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 33, tổ 13, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị CôNG NGHIệP CAO BằNG

Mã số thuế: 4800910559 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Thu
Địa chỉ: SN 06B, Ngõ 072/22, Tổ 17, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Số 1 CAO BằNG

Mã số thuế: 4800910541 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hà
Địa chỉ: Số nhà 80, đường 3-10, tổ 18, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Dự áN TàI CHíNH VI Mô HUYệN QUảNG UYêN

Mã số thuế: 4800909715 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Chuyên
Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý Dự áN TàI CHíNH VI Mô HUYệN TRà LĩNH

Mã số thuế: 4800909634 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Tuyên
Địa chỉ: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909384-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909391-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909401-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909419-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909384-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909391-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909401-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Demo home