Demo home

Tỉnh Cao Bằng

Dự áN TàI CHíNH VI Mô HUYệN QUảNG UYêN

Mã số thuế: 4800909715 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Chuyên
Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

BAN QUảN Lý Dự áN TàI CHíNH VI Mô HUYệN TRà LĩNH

Mã số thuế: 4800909634 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Tuyên
Địa chỉ: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trà Lĩnh, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909384-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909391-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909401-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - Xã CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909419-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909384-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909391-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909401-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - Xã VĩNH QUANG

Mã số thuế: 4800909419-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - Xã HưNG ĐạO

Mã số thuế: 4800909384-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - Xã HưNG ĐạO

Mã số thuế: 4800909391-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - Xã HưNG ĐạO

Mã số thuế: 4800909401-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - Xã HưNG ĐạO

Mã số thuế: 4800909419-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - PHườNG NGọC XUâN

Mã số thuế: 4800909384-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - PHườNG Đề THáM

Mã số thuế: 4800909384-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG Đề THáM

Mã số thuế: 4800909391-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHườNG Đề THáM

Mã số thuế: 4800909419-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Đề Thám, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG SôNG HIếN

Mã số thuế: 4800909401-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Sông Hiến, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHườNG SôNG HIếN

Mã số thuế: 4800909419-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Sông Hiến, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG Đề THáM

Mã số thuế: 4800909401-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Đề Thám, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG SôNG HIếN

Mã số thuế: 4800909391-003 - Đại diện pháp luật: Tài khoản QL khoản thu CT thiế
Địa chỉ: UBND Sông Hiến, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG NGọC XUâN

Mã số thuế: 4800909391-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Ngọc Xuân, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG NGọC XUâN

Mã số thuế: 4800909401-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Ngọc Xuân, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHươNG NGọC XUâN

Mã số thuế: 4800909419-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Ngọc Xuân, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHườNG DUYệT TRUNG

Mã số thuế: 4800909419-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Duyệt Trung, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG DUYệT TRUNG

Mã số thuế: 4800909391-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Duyệt Trung, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG DUYệT TRUNG

Mã số thuế: 4800909401-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Duyệt Trung, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHườNG HòA CHUNG

Mã số thuế: 4800909419-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hòa Chung, Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG HòA CHUNG

Mã số thuế: 4800909401-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hòa Chung, Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG HòA CHUNG

Mã số thuế: 4800909391-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hòa Chung, Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - PHườNG HòA CHUNG

Mã số thuế: 4800909384-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Hòa Chung, Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHươNG TâN GIANG

Mã số thuế: 4800909419-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Tân Giang, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG - PHươNG TâN GIANG

Mã số thuế: 4800909384-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Tân Giang, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG TâN GIANG

Mã số thuế: 4800909391-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Tân Giang, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG TâN GIANG

Mã số thuế: 4800909401-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Tân Giang, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGưởI NộP THUế - CCT CAO BằNG- PHườNG DUYệT TRUNG

Mã số thuế: 4800909384-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Duyệt Trung, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT CAO BằNG - PHườNG HợP GIANG

Mã số thuế: 4800909401-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 106 - Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHườNG HợP GIANG

Mã số thuế: 4800909419-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 106 - Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAO BằNG - PHườNG SôNG BằNG

Mã số thuế: 4800909419-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh
Địa chỉ: UBND Sông Bằng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Demo home