Demo home

Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT GIA NGHĩA - độI HàNH CHíNH - QT - TV & AC

Mã số thuế: 6400400596-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luống
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT GIA NGHĩA

Mã số thuế: 6400400973 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT GIA NGHIA

Mã số thuế: 6400400966 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - độI THUế LIêN Xã PHườNG

Mã số thuế: 6400400645-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - PHườNG NGHĩA TâN

Mã số thuế: 6400400645-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT GIA NGHĩA - độI TH- NGHIệP Vụ- Dự TOáN & T

Mã số thuế: 6400400596-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Thơ
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT GIA NGHĩA - độI KK- KKT & TH

Mã số thuế: 6400400596-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Thi Công Dân
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - PHườNG NGHĩA TRUNG

Mã số thuế: 6400400645-005 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - PHườNG NGHĩA THàNH

Mã số thuế: 6400400645-006 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - Xã QUảNG THàNH

Mã số thuế: 6400400645-007 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - Xã ĐăK NIA

Mã số thuế: 6400400645-008 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - Xã ĐăK R'MOAN

Mã số thuế: 6400400645-009 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - PHườNG NGHĩA PHú

Mã số thuế: 6400400645-003 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT GIA NGHĩA - PHườNG NGHĩA ĐứC

Mã số thuế: 6400400645-004 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Siêm
Địa chỉ: Đường Cao Bá Quát, TDP 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TY NGUYễN

Mã số thuế: 6400400980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Ty
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CT ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400400902 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 84, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - ĐộI THUế LXTT Số 1

Mã số thuế: 6400400589-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - ĐộI THUế LX Số 2

Mã số thuế: 6400400589-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - TT KIếN ĐứC

Mã số thuế: 6400400589-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã HưNG BìNH

Mã số thuế: 6400400589-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã NGHĩA THắNG

Mã số thuế: 6400400589-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã ĐắK SIN

Mã số thuế: 6400400589-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã QUảNG TíN

Mã số thuế: 6400400589-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Thị trấn Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã ĐắK RU

Mã số thuế: 6400400589-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã ĐắK WER

Mã số thuế: 6400400589-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã NHâN Cơ

Mã số thuế: 6400400589-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã NHâN ĐạO

Mã số thuế: 6400400589-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã ĐạO NGHĩA

Mã số thuế: 6400400589-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐắK R'LấP - Xã KIếN THàNH

Mã số thuế: 6400400589-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phong
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, TT Kiến Đức, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R`Lấp, Tỉnh Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU CôNG NGA

Mã số thuế: 6400401007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Công
Địa chỉ: Thôn Nam Thuận, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cư JúT

Mã số thuế: 6400401078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cư JúT - TT EATLING

Mã số thuế: 6400401078-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Cư JúT - Xã Cư KNIA

Mã số thuế: 6400401092-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Cư JúT - Xã NAM DONG

Mã số thuế: 6400401092-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Cư JúT - Xã EA Pô

Mã số thuế: 6400401092-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Cư JúT - Xã ĐăK WIL

Mã số thuế: 6400401092-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cư JúT - Xã ĐăK DRôNG

Mã số thuế: 6400401078-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cư JúT - Xã TâM THắNG

Mã số thuế: 6400401078-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cư JúT - Xã TRúC SơN

Mã số thuế: 6400401078-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Cư JúT - Xã Cư KNIA

Mã số thuế: 6400401078-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Khu hành chính mới TT Eatling, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

Demo home