Demo home

Tỉnh Điện Biên

CôNG AN THàNH PHố ĐIệN BIêN PHủ

Mã số thuế: 5600323185 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ

Mã số thuế: 5600322921 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN NậM Pồ

Mã số thuế: 5600322914 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã PA TầN

Mã số thuế: 5600322921-003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã CHà NưA

Mã số thuế: 5600322921-004 - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã CHà CANG

Mã số thuế: 5600322921-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM CHUA

Mã số thuế: 5600322921-014 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã Nà KHOA

Mã số thuế: 5600322921-015 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ - Xã NA Cô SA

Mã số thuế: 5600322921-010 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM KHăN

Mã số thuế: 5600322921-011 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã Nà Hỳ

Mã số thuế: 5600322921-012 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM NHừ

Mã số thuế: 5600322921-013 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã PHìN Hồ

Mã số thuế: 5600322921-005 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã SI PA PHìN

Mã số thuế: 5600322921-006 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã CHà Tở

Mã số thuế: 5600322921-007 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã VàNG ĐáN

Mã số thuế: 5600322921-008 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã Nà BủNG

Mã số thuế: 5600322921-009 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN NậM Pồ

Mã số thuế: 5600322946 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN NậM Pồ

Mã số thuế: 5600322939 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM TIN

Mã số thuế: 5600322921-002 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT MườNG ảNG

Mã số thuế: 5600323361 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Minh
Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT MườNG ảNG

Mã số thuế: 5600323403 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Minh
Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT MườNG ảNG

Mã số thuế: 5600323386 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Minh
Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT MườNG ảNG

Mã số thuế: 5600323393 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Minh
Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng - Mường ảng - Điện Biên, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGHàNH THUế QUảN Lý - CCT ĐIệN BIêN ĐôNG

Mã số thuế: 5600323298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT ĐIệN BIêN ĐôNG

Mã số thuế: 5600323308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BIệN ĐôNG - TT. ĐIệN BIêN ĐôNG

Mã số thuế: 5600323273-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BăNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BIêN ĐôNG

Mã số thuế: 5600323273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT ĐIệN BIêN ĐôNG

Mã số thuế: 5600323280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

BAN QUảN Lý RừNG DI TíCH LịCH Sử Và CảNH QUAN MôI TRườNG MườNG PHăNG

Mã số thuế: 5600322713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Bản Co cượm, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT HUYệN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600322992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT HUYệN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600323001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý THIếU THôNG TIN - CCT HUYệN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600322978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BL - CCT HUYệN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600322985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Pú Tỉu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TUầN GIáO - TT TUầN GIáO

Mã số thuế: 5600323227-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tôn
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TUầN GIáO

Mã số thuế: 5600323227 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT TUầN GIáO

Mã số thuế: 5600323266 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT TUầN GIáO

Mã số thuế: 5600323241 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL - CCT TUầN GIáO

Mã số thuế: 5600323259 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh
Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TủA CHùA

Mã số thuế: 5600323033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tĩnh
Địa chỉ: TDP Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Demo home