Demo home

Tỉnh Điện Biên

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL ĐIệN BIêN - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-066 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Thông
Địa chỉ: Số nhà 176 - Đường Trường Chinh - Tổ dân phố 15, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH VậT LIệU Và XâY DựNG PHONG NAM ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600325584 - Đại diện pháp luật: Vũ Thúy Mùi
Địa chỉ: Đội 2b, Thôn Thanh Đông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

BQLDA TăNG CườNG DịCH Vụ CHăM SóC MắT Và GóP PHầN THúC đẩY MộT CộNG đồNG HòA NHậP TạI TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600325577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Ninh
Địa chỉ: TDP 25, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG AN PHườNG HIM LAM

Mã số thuế: 5600323185-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc ánh
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TôN XốP MáT ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600325383 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hoà
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH DũNG Nụ

Mã số thuế: 5600325376 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nụ
Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TRườNG MầM NON SíNH PHìNH

Mã số thuế: 5600325545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sính Phình, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

HợP TáC Xã M'THEN

Mã số thuế: 5600325538 - Đại diện pháp luật: Bùi Vinh Hiếu
Địa chỉ: Sn 93 tổ 13, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú THCS TìA DìNH

Mã số thuế: 5600325263 - Đại diện pháp luật: Khương Cao Quyền
Địa chỉ: Xã Tìa Dình, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

HTX DịCH Vụ NôNG NGHIệP Và XâY DựNG TIếN ĐạT

Mã số thuế: 5600325270 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TRườNG PTDTBT THCS SíN CHảI

Mã số thuế: 5600325217 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Huấn
Địa chỉ: Sín Chải, Xã Xín Chải, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG LâM NGHIệP MườNG NHé

Mã số thuế: 5600325288 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nam
Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, mường Nhé - Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN 81 TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600325168 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Vịnh
Địa chỉ: Số nhà 11, Tổ dân phố 16, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

BAN AN TOàN GIAO THôNG

Mã số thuế: 5600190873-004 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Kiên
Địa chỉ: TDP 04, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

HTX NôNG - LâM THúY HườNG

Mã số thuế: 5600325175 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hợp
Địa chỉ: Đội 3, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TRườNG THCS Và THPT Tả SìN THàNG

Mã số thuế: 5600325055 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Hoàng
Địa chỉ: Thôn Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN KIM HOàNG NGâN Hà NộI

Mã số thuế: 5600325150 - Đại diện pháp luật: Chử Thu Vân
Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH AN LộC ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600325030 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 39, Tổ dân phố 11, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY ĐấU GIá HợP DANH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600324319 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: SN 70 - TDP 05, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG AN PHườNG TâN THANH

Mã số thuế: 5600323185-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư CTS TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600324301 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh
Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ dân phố 6, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP CCO ĐIệN BIêN ĐôNG

Mã số thuế: 5600324566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

HợP TáC Xã THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG Hà

Mã số thuế: 5600324534 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thắng
Địa chỉ: Đội 20B, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TRườNG PTHD BT TIểU HọC MườNG BáNG Số 1

Mã số thuế: 5600324439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Đội 3, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

TRườNG TIểU HọC THị TRấN

Mã số thuế: 5600324559 - Đại diện pháp luật: Mai Đắc Kiên
Địa chỉ: TDP Thắng lợi 2, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

CôNG TY TNHH TRườNG NGUYêN GROUP

Mã số thuế: 5600324196 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thoan
Địa chỉ: Trung tâm I, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CôNG AN THàNH PHố ĐIệN BIêN PHủ

Mã số thuế: 5600323185 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ

Mã số thuế: 5600322921 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN NậM Pồ

Mã số thuế: 5600322914 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã PA TầN

Mã số thuế: 5600322921-003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã CHà NưA

Mã số thuế: 5600322921-004 - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã CHà CANG

Mã số thuế: 5600322921-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM CHUA

Mã số thuế: 5600322921-014 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã Nà KHOA

Mã số thuế: 5600322921-015 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ - Xã NA Cô SA

Mã số thuế: 5600322921-010 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM KHăN

Mã số thuế: 5600322921-011 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã Nà Hỳ

Mã số thuế: 5600322921-012 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã NậM NHừ

Mã số thuế: 5600322921-013 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã PHìN Hồ

Mã số thuế: 5600322921-005 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN NậM Pồ-Xã SI PA PHìN

Mã số thuế: 5600322921-006 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Demo home