Demo home

Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-THị Xã HồNG NGự

Mã số thuế: 1402112890 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã BìNH THạNH

Mã số thuế: 1402112925-006 - Đại diện pháp luật: Phạm công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã TâN HộI

Mã số thuế: 1402112925-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-CôNG AN THị Xã HồNG NGự

Mã số thuế: 1402112925-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHòNG TC-KH TXHN

Mã số thuế: 1402112925-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự

Mã số thuế: 1402112883 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN THạNH

Mã số thuế: 1402112932-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã AN BìNH A

Mã số thuế: 1402112932-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã AN BìNH B

Mã số thuế: 1402112932-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã BìNH THạNH

Mã số thuế: 1402112932-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã TâN HộI

Mã số thuế: 1402112932-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN LộC

Mã số thuế: 1402112925-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN THạNH

Mã số thuế: 1402112925-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã AN BìNH A

Mã số thuế: 1402112925-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã AN BìNH B

Mã số thuế: 1402112925-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-ĐộI TRướC Bạ

Mã số thuế: 1402112932-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - Xã BìNH THạNH

Mã số thuế: 1402112890-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - Xã TâN HộI

Mã số thuế: 1402112890-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT THị Xã HồNG NGự

Mã số thuế: 1402112925 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - PHườNG AN LộC

Mã số thuế: 1402112890-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - PHườNG AN THạNH

Mã số thuế: 1402112890-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - Xã AN BìNH A

Mã số thuế: 1402112890-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - Xã AN BìNH B

Mã số thuế: 1402112890-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT THị Xã HồNG NGự - PHườNG AN LạC

Mã số thuế: 1402112890-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN LạC

Mã số thuế: 1402112925-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN LạC

Mã số thuế: 1402112883-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN LộC

Mã số thuế: 1402112883-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự

Mã số thuế: 1402112932 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN THạNH

Mã số thuế: 1402112883-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã AN BìNH A

Mã số thuế: 1402112883-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã AN BìNH B

Mã số thuế: 1402112883-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã BìNH THạNH

Mã số thuế: 1402112883-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-Xã TâN HộI

Mã số thuế: 1402112883-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT THị Xã HồNG NGự-ĐộI TRướC Bạ

Mã số thuế: 1402112883-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN LạC

Mã số thuế: 1402112932-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT THị Xã HồNG NGự-PHườNG AN LộC

Mã số thuế: 1402112932-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Điện
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm An Thạnh A, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV NAM SơN LấP Vò

Mã số thuế: 1402112795 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Sơn
Địa chỉ: Số 296, ấp Hưng Qưới 1, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý

Mã số thuế: 1402112812 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắm
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THáP MườI

Mã số thuế: 1402112869 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắm
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT CCTTHáP MườI

Mã số thuế: 1402112851 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thắm
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

Demo home