Demo home

Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã IA HRú

Mã số thuế: 5901108657-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khác Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã CHư DON

Mã số thuế: 5901108657-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - THị TRấN NHơN HòA

Mã số thuế: 5901108657-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT CHư PưH - ĐộI LIêN Xã

Mã số thuế: 5901108625-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA BLứ

Mã số thuế: 5901108382-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA ĐRENG

Mã số thuế: 5901108382-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA HLA

Mã số thuế: 5901108382-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA RONG

Mã số thuế: 5901108382-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CHư PưH- ĐộI TB - THU KHáC

Mã số thuế: 5901108625-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CHư PưH- ĐộI HC-NS-TV -AC

Mã số thuế: 5901108625-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CHư PưH- ĐộI KIểM TRA

Mã số thuế: 5901108625-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CHư PưH- ĐộI KIK-KT-TH

Mã số thuế: 5901108625-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA HRú

Mã số thuế: 5901108382-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA LE

Mã số thuế: 5901108382-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA PHANG

Mã số thuế: 5901108382-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã CHư DON

Mã số thuế: 5901108382-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- THị TRấN NHơN HòA

Mã số thuế: 5901108382-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH- Xã IA LE

Mã số thuế: 5901108784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã IA BLứ

Mã số thuế: 5901108657-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý- CCT CHư PưH- Xã IA LE

Mã số thuế: 5901108657-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã IA PHANG

Mã số thuế: 5901108657-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã IA ĐRENG

Mã số thuế: 5901108657-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã IA HLA

Mã số thuế: 5901108657-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHư PưH - Xã IA RONG

Mã số thuế: 5901108657-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khác Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BắNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế

Mã số thuế: 5901108625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế

Mã số thuế: 5901108632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý

Mã số thuế: 5901108657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI CCT CHư PưH - Xã IA PHANG

Mã số thuế: 5901108664 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TK QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT CHư PưH

Mã số thuế: 5901108382 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi
Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - Xã AN THàNH

Mã số thuế: 5901108512-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - TT. ĐAK Pơ

Mã số thuế: 5901108512-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - Xã TâN AN

Mã số thuế: 5901108512-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - Xã Cư AN

Mã số thuế: 5901108512-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - Xã YANG BắC

Mã số thuế: 5901108512-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế- CCT ĐAK Pơ - Xã Hà TAM

Mã số thuế: 5901108512-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - Xã PHú AN

Mã số thuế: 5901108512-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAK Pơ - Xã YA HộI

Mã số thuế: 5901108512-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý- CCT ĐAK Pơ

Mã số thuế: 5901108463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT ĐAK Pơ

Mã số thuế: 5901108495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT ĐAK Pơ

Mã số thuế: 5901108505 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hậu
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

Demo home