Demo home

Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-VIệT HồNG

Mã số thuế: 5100467245-004 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Việt hồng, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCTBắC QUANG-BằNG HàNH

Mã số thuế: 5100467245-006 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Bằng Hành, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG-Vô ĐIếM

Mã số thuế: 5100467196-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Vô Điếm, Xã Vô Điếm, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG-QUANG MINH

Mã số thuế: 5100467196-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Quang Minh, Xã Quang Minh, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-KIM NGọC

Mã số thuế: 5100467245-005 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-Vô ĐIếM

Mã số thuế: 5100467245-003 - Đại diện pháp luật: Mai Quang Lộc
Địa chỉ: Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-QUANG MINH

Mã số thuế: 5100467245-002 - Đại diện pháp luật: Mai Cường Việt
Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TảI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG

Mã số thuế: 5100467196 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

ĐộI QUảN Lý THị TRườNG Số 9

Mã số thuế: 5100271059-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: TT Việt Quang, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BắC QUANG-TT VIệT QUANG

Mã số thuế: 5100467196-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT BắC QUANG

Mã số thuế: 5100467559 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG-TT VIệT QUANG

Mã số thuế: 5100467245-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT-CCT BắC QUANG

Mã số thuế: 5100467534 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kien
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC QUANG

Mã số thuế: 5100467245 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Kiên
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã XUâN GIANG

Mã số thuế: 5100467492-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xuân giang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã XUâN GIANG

Mã số thuế: 5100467502-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xuân giang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã TâN BắC

Mã số thuế: 5100467502-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xã Tân Bắc, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã TâN BắC

Mã số thuế: 5100467492-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tân bắc, Xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã BằNG LANG

Mã số thuế: 5100467492-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: bằng lang, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã BằNG LANG

Mã số thuế: 5100467502-009 - Đại diện pháp luật: Nguyên Hữu Thành
Địa chỉ: xã Bằng Lang, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã Vĩ THượNG

Mã số thuế: 5100467492-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: vĩ thượng, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã Vĩ THượNG

Mã số thuế: 5100467502-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: vĩ thượng, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã TIêN YêN

Mã số thuế: 5100467492-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tiên yên, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã TIêN YêN

Mã số thuế: 5100467502-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tiên yên, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã Nà KHươNG

Mã số thuế: 5100467492-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: nà khương, Xã Nà Khương, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã HươNG SơN

Mã số thuế: 5100467492-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: hương sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã HươNG SơN

Mã số thuế: 5100467502-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xã Hương Sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã Nà KHươNG

Mã số thuế: 5100467502-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xã hương sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã YêN Hà

Mã số thuế: 5100467492-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: yên hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã YêN Hà

Mã số thuế: 5100467502-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xã Yên Hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã TâN TRịNH

Mã số thuế: 5100467492-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Tân trịnh, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã TâN TRịNH

Mã số thuế: 5100467502-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Tân Trinh, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- TT YêN BìNH

Mã số thuế: 5100467492-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: TT Yên Bình, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT QUANG BìNH

Mã số thuế: 5100467213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tổ2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH

Mã số thuế: 5100467502 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG GIAO CHO NGHàNH THUế QUảN Lý - CCT QUANG BìNH

Mã số thuế: 5100467527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH

Mã số thuế: 5100467492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - THị TRấN YêN BìNH

Mã số thuế: 5100467502-001 - Đại diện pháp luật: Đội thuế xã Yên Bình
Địa chỉ: tổ 2, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUANG BìNH - Xã YêN THàNH

Mã số thuế: 5100467502-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: xã yên Thành, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Sử Lý - CCT QUANG BìNH- Xã YêN THàNH

Mã số thuế: 5100467492-005 - Đại diện pháp luật: NGuyễn Hữu Thành
Địa chỉ: yên thành, Xã Yên Thành, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

Demo home