Demo home

Tỉnh Hà Nam

CôNG AN HUYệN BìNH LụC

Mã số thuế: 0700821481 - Đại diện pháp luật: Doãn Thái Hoà
Địa chỉ: Số 740, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT BìNH LụC

Mã số thuế: 0700821435 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái
Địa chỉ: Số 5 đường 3/2, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN CấP THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế-CCT BìNH LụC

Mã số thuế: 0700821386 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái
Địa chỉ: Số 5 đường 3/2, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT BìNH LụC

Mã số thuế: 0700821410 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái
Địa chỉ: Số 5 đường 3/2, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT BìNH LụC

Mã số thuế: 0700821428 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái
Địa chỉ: Số 5 đường 3/2, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH CHâN PHươNG

Mã số thuế: 0700821185 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Định
Địa chỉ: Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH DU LịCH Và VậN TảI BảO ANH

Mã số thuế: 0700821202 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Nghĩa
Địa chỉ: Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THANH LIêM

Mã số thuế: 0700821548 - Đại diện pháp luật: Lại Phú Hoan
Địa chỉ: Km 5 QL1A, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THANH LIêM

Mã số thuế: 0700821474 - Đại diện pháp luật: Lại Phú Hoan
Địa chỉ: Km 5 QL1A, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT THANH LIêM

Mã số thuế: 0700821509 - Đại diện pháp luật: Lại Phú Hoan
Địa chỉ: Km 5 QL 1A, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT THANH LIêM

Mã số thuế: 0700821523 - Đại diện pháp luật: Lại Phú Hoan
Địa chỉ: Km 5 QL1A, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN CấP THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế-CCT Lý NHâN

Mã số thuế: 0700821805 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Hưởng
Địa chỉ: đồng lý, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT Lý NHâN

Mã số thuế: 0700821837 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Hưởng
Địa chỉ: đồng lý, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT Lý NHâN

Mã số thuế: 0700821869 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Hưởng
Địa chỉ: đồng lý, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT Lý NHâN

Mã số thuế: 0700821883 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Hưởng
Địa chỉ: đồng lý, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH GIảI PHáP MạNG Hà NAM

Mã số thuế: 0700821160 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Bình
Địa chỉ: Thôn Chương, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG TIếN QUANG

Mã số thuế: 0700821192 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Dự
Địa chỉ: Thôn Chương, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH PHầN MềM MớI HươNG GIANG

Mã số thuế: 0700821178 - Đại diện pháp luật: Hoàng Viết Thiếp
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH Bể BơI THôNG MINH SAO MAI

Mã số thuế: 0700821675 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH XE TảI THôNG MINH KIM BảNG

Mã số thuế: 0700821717 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Định
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH HANYOUNG WORLDWRAP VINA

Mã số thuế: 0700821890 - Đại diện pháp luật: Lim Chae Han
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

TTàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT DUY TIêN

Mã số thuế: 0700821594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thịnh Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY TIêN

Mã số thuế: 0700821604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thịnh Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DUY TIêN

Mã số thuế: 0700821611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thịnh Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT DUY TIêN

Mã số thuế: 0700821629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Thịnh Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐạI LâM

Mã số thuế: 0700821298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CT TỉNH Hà NAM

Mã số thuế: 0700821227 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Anh Thư
Địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Đường Lê Công Thanh, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CT TỉNH Hà NAM

Mã số thuế: 0700821234 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Anh Thư
Địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Đường Lê Công Thanh, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGHàNH THUế QUảN Lý - CT TỉNH Hà NAM

Mã số thuế: 0700821241 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Anh Thư
Địa chỉ: Cục Thuế tỉnh Hà Nam, đường Lê Công Thanh, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY CP ĐầU Tư NTV TâN AN

Mã số thuế: 0700821153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Triều Vương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, tổ 6, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TP PHủ Lý

Mã số thuế: 0700821259 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Bách
Địa chỉ: đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế - CCT TP PHủ Lý

Mã số thuế: 0700821266 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Bách
Địa chỉ: đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TP PHủ Lý

Mã số thuế: 0700821273 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Bách
Địa chỉ: đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT TP PHủ Lý

Mã số thuế: 0700821280 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Bách
Địa chỉ: đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN HạT GIốNG RAU VIệT NAM

Mã số thuế: 0700821587 - Đại diện pháp luật: Cao Anh Dũng
Địa chỉ: Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI THôNG MINH AN HưNG

Mã số thuế: 0700821668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thế
Địa chỉ: Số nhà 29, đường Lê Công Thanh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH PHầN MềM TươNG LAI THôNG MINH

Mã số thuế: 0700821682 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CăN BếP VIệT

Mã số thuế: 0700821724 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Trung
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT BL

Mã số thuế: 0700820505 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Việt
Địa chỉ: Xóm 8 Ngô Khê, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH HÀ TL

Mã số thuế: 0700820495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Gia Khoa
Địa chỉ: Quang Trung, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Demo home