Demo home

Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - Lê THế NHâN

Mã số thuế: 3002127254-002 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHườNG Kỳ TRINH

Mã số thuế: 3002127254-003 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - Lê NGọC CươNG

Mã số thuế: 3002127254-004 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHườNG Kỳ THịNH

Mã số thuế: 3002127254-005 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH- Lê THị HảI YếN

Mã số thuế: 3002127254-010 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHườNG Kỳ PHươNG

Mã số thuế: 3002127254-011 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - Xã Kỳ HOA

Mã số thuế: 3002127254-012 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - NGUYễN VIếT LONG

Mã số thuế: 3002127254-013 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - Xã Kỳ HưNG

Mã số thuế: 3002127254-014 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH- PHAN VăN NAM

Mã số thuế: 3002127254-015 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - Xã Kỳ Hà

Mã số thuế: 3002127254-016 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH- NGUYễN HữU THắNG

Mã số thuế: 3002127254-017 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - Xã Kỳ NINH

Mã số thuế: 3002127254-018 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - NGUYễN TIếN CUốI

Mã số thuế: 3002127254-019 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - Xã Kỳ LợI

Mã số thuế: 3002127254-020 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHùNG VăN THáI

Mã số thuế: 3002127254-021 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - NGUYễN THị THúY

Mã số thuế: 3002127254-006 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHườNG Kỳ LONG

Mã số thuế: 3002127254-007 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI HKD - CCT THị Xã Kỳ ANH - Hà THị BìNH

Mã số thuế: 3002127254-008 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHườNG Kỳ LIêN

Mã số thuế: 3002127254-009 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - Xã Kỳ NAM

Mã số thuế: 3002127254-022 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế - CCT THị Xã Kỳ ANH

Mã số thuế: 3002127279 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI PNN - CCT THị Xã Kỳ ANH - PHườNG SôNG TRí

Mã số thuế: 3002127254-001 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Phú
Địa chỉ: TDP Châu Phố, Phường Sông Trí , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LươNG TUấN ĐạT

Mã số thuế: 3002126998 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Lương Văn Thanh, tổ dân phố Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC HươNG

Mã số thuế: 3002127215-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC LIêN

Mã số thuế: 3002127215-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG ĐIềN

Mã số thuế: 3002127215-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG THọ

Mã số thuế: 3002127215-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG QUANG

Mã số thuế: 3002127215-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG THọ

Mã số thuế: 3002127222-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG QUANG

Mã số thuế: 3002127222-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC GIANG

Mã số thuế: 3002127222-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC BồNG

Mã số thuế: 3002127222-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG MINH

Mã số thuế: 3002127222-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC LĩNH

Mã số thuế: 3002127222-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã SơN THọ

Mã số thuế: 3002127222-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC HươNG

Mã số thuế: 3002127222-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã ĐứC LIêN

Mã số thuế: 3002127222-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT HUYệN Vũ QUANG - Xã HươNG ĐIềN

Mã số thuế: 3002127222-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN Vũ QUANG

Mã số thuế: 3002127198 - Đại diện pháp luật: Phạm Trần Lê
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

Demo home