Demo home

Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN TậP đOàN HòA PHáT (NộP THAY NHà THầU)

Mã số thuế: 0901048624 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Dương
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH KOKWANG INDUSTRY VIệT NAM

Mã số thuế: 0901048529 - Đại diện pháp luật: Bae Yong Sang
Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế - CCT YêN Mỹ

Mã số thuế: 0901048977 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Là
Địa chỉ: TT Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN YêN Mỹ

Mã số thuế: 0901048984 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Là
Địa chỉ: TT Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN Mỹ

Mã số thuế: 0901048945 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Là
Địa chỉ: TT Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế - CCT YêN Mỹ

Mã số thuế: 0901048938 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Là
Địa chỉ: TT Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU TôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT VăN LâM

Mã số thuế: 0901048800 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiến Dũng
Địa chỉ: Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT VăN LâM

Mã số thuế: 0901048776 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiến Dũng
Địa chỉ: Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VăN LâM

Mã số thuế: 0901048783 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiến Dũng
Địa chỉ: Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT VăN LâM

Mã số thuế: 0901048790 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiến Dũng
Địa chỉ: Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

BAN QUảN Lý Dự áN đầU Tư XâY DựNG HUYệN VăN LâM

Mã số thuế: 0901048695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HưNG THịNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0901048543 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chuyên
Địa chỉ: Số 28 Phố Cúc, KĐT Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG THịNH LONG

Mã số thuế: 0901048688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thiện
Địa chỉ: Thôn Nội Lễ, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã MINH PHượNG

Mã số thuế: 0901048649-001 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã CươNG CHíNH

Mã số thuế: 0901048649-002 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã Dị CHế

Mã số thuế: 0901048649-014 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - THị TRấN VươNG

Mã số thuế: 0901048649-015 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã THủ Sỹ

Mã số thuế: 0901048649-007 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã ĐứC THắNG

Mã số thuế: 0901048649-003 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã HảI TRIềU

Mã số thuế: 0901048649-004 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã THụY LôI

Mã số thuế: 0901048649-005 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã THIệN PHIếN

Mã số thuế: 0901048649-006 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã HưNG ĐạO

Mã số thuế: 0901048649-008 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã AN VIêN

Mã số thuế: 0901048649-009 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã NHậT TâN

Mã số thuế: 0901048649-010 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã TRUNG DũNG

Mã số thuế: 0901048649-011 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã Lệ Xá

Mã số thuế: 0901048649-012 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ - Xã NGô QUYềN

Mã số thuế: 0901048649-013 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hải
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT TIêN Lữ

Mã số thuế: 0901048656 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Minh
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TIêN Lữ

Mã số thuế: 0901048631 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Minh
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIêN Lữ

Mã số thuế: 0901048649 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Minh
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TIêN Lữ

Mã số thuế: 0901048582 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Minh
Địa chỉ: Đường Nội Thị II, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHù Cừ

Mã số thuế: 0901048705 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Doanh
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT PHù Cừ

Mã số thuế: 0901048712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Doanh
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHù Cừ

Mã số thuế: 0901048744 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Doanh
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT PHù Cừ

Mã số thuế: 0901048737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Doanh
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHù Cừ - Xã NGUYêN HOà

Mã số thuế: 0901048705-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHù Cừ - Xã TốNG TRâN

Mã số thuế: 0901048705-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHù Cừ - Xã ĐìNH CAO

Mã số thuế: 0901048705-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHù Cừ - Xã TIêN TIếN

Mã số thuế: 0901048705-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ: Số 195/K2, Thị trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Demo home