Demo home

Tỉnh Khánh Hòa

CôNG TY ERS ENERGY SDN BHD

Mã số thuế: 4201825858 - Đại diện pháp luật: Lee Yau Kee
Địa chỉ: 56,JalanBU2/1,BandarUtama,47800PetalingJaya,Selangor,Malaysi, Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-THị TRấN CAM ĐứC

Mã số thuế: 4201825738-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã SUốI CáT

Mã số thuế: 4201825738-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM HOà

Mã số thuế: 4201825738-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM HảI ĐôNG

Mã số thuế: 4201825738-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT CAM LâM

Mã số thuế: 4201825745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM AN BắC

Mã số thuế: 4201825738-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM AN NAM

Mã số thuế: 4201825738-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM PHướCTâY

Mã số thuế: 4201825738-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã SơN TâN

Mã số thuế: 4201825738-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế - CCT CAM LâM

Mã số thuế: 4201825777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM HảI TâY

Mã số thuế: 4201825738-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã SUốI TâN

Mã số thuế: 4201825738-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM TâN

Mã số thuế: 4201825738-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM HIệP BắC

Mã số thuế: 4201825738-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHỏAN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT CAM LâM

Mã số thuế: 4201825720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, TDP Tân Hải, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI - CCT CAM LâM

Mã số thuế: 4201825738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM THàNH BắC

Mã số thuế: 4201825738-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT CAM LâM-Xã CAM HIệP NAM

Mã số thuế: 4201825738-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chín
Địa chỉ: 01 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM PHúC NAM

Mã số thuế: 4201825664 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thông
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CHI CụC THUế CAM RANH

Mã số thuế: 4201825657 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thông
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM PHúC NAM

Mã số thuế: 4201825590-004 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thông
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - Xã CAM LậP

Mã số thuế: 4201825590-015 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quốc
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - Xã CAM THịNH ĐôNG

Mã số thuế: 4201825590-012 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quốc
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - Xã CAM PHướC ĐôNG

Mã số thuế: 4201825590-013 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quốc
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - Xã CAM THịNH TâY

Mã số thuế: 4201825590-014 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quốc
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - Xã CAM BINH

Mã số thuế: 4201825590-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG BA NGòI

Mã số thuế: 4201825590-010 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quốc
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM LộC

Mã số thuế: 4201825590-011 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quốc
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM PHú

Mã số thuế: 4201825590-005 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thông
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM LINH

Mã số thuế: 4201825590-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM LợI

Mã số thuế: 4201825590-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CHI CụC THUế TP CAM RANH - PHườNG CAM THUậN

Mã số thuế: 4201825590-006 - Đại diện pháp luật: Lê Văn ẩn
Địa chỉ: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Phú, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN CHUYểN QUốC Tế HOàNG ANH - CHI NHáNH CAM RANH

Mã số thuế: 0310056732-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Nga
Địa chỉ: 59 Nguyễn Chí Thanh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN CấP 2 - LOạI 2 - CCT NINH HòA - Xã NINH THâN

Mã số thuế: 4201825600-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hùng
Địa chỉ: 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN CấP 2 - LOạI 2 - CCT NINH HòA - Xã NINH PHướC

Mã số thuế: 4201825600-026 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Phúc
Địa chỉ: 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN CấP 2 - LOạI 2 - CCT NINH HòA - Xã NINH VâN

Mã số thuế: 4201825600-027 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Phúc
Địa chỉ: 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN CấP 2 - LOạI 2 - CCT NINH HòA - Xã NINH THượNG

Mã số thuế: 4201825600-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hùng
Địa chỉ: 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN CấP 2 - LOạI 2 - CCT NINH HòA - PHườNG NINH DIêM

Mã số thuế: 4201825600-023 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Phúc
Địa chỉ: 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

TàI KHOảN CấP 2 - LOạI 2 - CCT NINH HòA - PHườNG NINH HảI

Mã số thuế: 4201825600-024 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Phúc
Địa chỉ: 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Demo home