Demo home

Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG - Xã MINH THậUN

Mã số thuế: 1702150294-006 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG- Xã HOà CHáNH

Mã số thuế: 1702150294-005 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lập, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG- Xã VĩNH HOà

Mã số thuế: 1702150294-004 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn măng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG- Xã AN MINH BắC

Mã số thuế: 1702150294-003 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT U MINH THượNG

Mã số thuế: 1702150262 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG

Mã số thuế: 1702150287 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LạI CủA Cơ QUAN THUế - CCT U MINH THượNG

Mã số thuế: 1702150294 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO NGàNH THUế QUảN Lý -CCT U MINH THượNG

Mã số thuế: 1702150304 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG-Xã THạNH YêN A

Mã số thuế: 1702150294-002 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Hoả Vàm A, Xã Thạnh Yên A, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT U MINH THượNG-Xã THạNH YêN

Mã số thuế: 1702150294-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Măng
Địa chỉ: ấp Công sự, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảNU TH BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN-PHườNG PHáO ĐàI

Mã số thuế: 1702150093-001 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN-PHườNGTô CHâU

Mã số thuế: 1702150093-002 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảNHU T KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-PHườNG ĐôNG Hồ

Mã số thuế: 1702150110-003 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-PHườNG BìNH SAN

Mã số thuế: 1702150110-004 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN-Xã THUậN YêN

Mã số thuế: 1702150093-006 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảNT HU BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN- Xã TIêN HảI

Mã số thuế: 1702150093-007 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-PHườNG PHáO IĐà

Mã số thuế: 1702150110-001 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảNTHU KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-PHườNG Tô CHâU

Mã số thuế: 1702150110-002 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT Hà TIêN

Mã số thuế: 1702150093 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT Hà TIêN

Mã số thuế: 1702150110 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khời
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảNTH U KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-Xã THUậN YêN

Mã số thuế: 1702150110-006 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, đường số 1, khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-Xã TIêN HảI

Mã số thuế: 1702150110-007 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN-PHườNG BìNH SAN

Mã số thuế: 1702150093-004 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN- PHườNG Mỹ ĐứC

Mã số thuế: 1702150093-005 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT Hà TIêN

Mã số thuế: 1702150128 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Hà TIêN-PHườNG ĐôNG Hồ

Mã số thuế: 1702150093-003 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT Hà TIêN-PHườNG Mỹ ĐứC

Mã số thuế: 1702150110-005 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B19, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Hà TIêN

Mã số thuế: 1702150079 - Đại diện pháp luật: Trần Phấn Khởi
Địa chỉ: Lô B9-B10, Đường số 1, Khu Đô Thị Mới C&T, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TUấN THủY TRúC

Mã số thuế: 1702150336 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 827, tờ bản đồ số 45, tổ 4, ấp Khu Tượng, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC-CửA DươNG

Mã số thuế: 1702150583-004 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC- CửA CạN

Mã số thuế: 1702150583-005 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC- GàNH DầU

Mã số thuế: 1702150583-006 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC- BãI THơM

Mã số thuế: 1702150583-007 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC- HàM NINH

Mã số thuế: 1702150583-008 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC- HòN THơM

Mã số thuế: 1702150583-009 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT PHú QUốC- THổ CHâU

Mã số thuế: 1702150583-010 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT PHú QUốC - THổ CHâU

Mã số thuế: 1702150569-012 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K, đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT PHú QUốC- VăN PHòNG

Mã số thuế: 1702150576-001 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K, đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT PHú QUốC - DOANH NGHIệP

Mã số thuế: 1702150576-002 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K, đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT- CCT PHú QUốC - DươNG ĐôNG

Mã số thuế: 1702150576-003 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Đức
Địa chỉ: Số 198K, đường 30/4, KP1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Demo home