Demo home

Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY - ĐộI KIểM TRA&QLN

Mã số thuế: 6101253424-002 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY- ĐộI THUế LIêN Xã

Mã số thuế: 6101253424-004 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA CQT-CCT SA THầY- ĐộI TTHTNVHC

Mã số thuế: 6101253784-001 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY- ĐộI KK&KTT

Mã số thuế: 6101253424-003 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY - ĐộI KIểM TRA&QLN

Mã số thuế: 6101253907 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY - ĐộI TTHTNVHC

Mã số thuế: 6101253424-001 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY

Mã số thuế: 6101253872 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA CQT-CCT SA THầY- ĐộI Kê KHAI KTT

Mã số thuế: 6101253784-002 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA CQT-CCT SA THầY- ĐộI THUế LIêN Xã

Mã số thuế: 6101253784-003 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY-SA NGHĩA

Mã số thuế: 6101253872-007 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY - YA LY

Mã số thuế: 6101253872-008 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY - YA TăNG

Mã số thuế: 6101253872-009 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY - YA XIER

Mã số thuế: 6101253872-010 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY - Hơ MOONG

Mã số thuế: 6101253872-011 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: Số 70 đường Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA CQT-CCT SA THầY

Mã số thuế: 6101253784 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý- CCT SA THầY

Mã số thuế: 6101253791 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY- THị TRấN

Mã số thuế: 6101253872-001 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY- MO RAI

Mã số thuế: 6101253872-002 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY-SA BìNH

Mã số thuế: 6101253872-006 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY- Rờ KơI

Mã số thuế: 6101253872-003 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY- SA NHơN

Mã số thuế: 6101253872-004 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA THầY- SA SơN

Mã số thuế: 6101253872-005 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐăK Hà

Mã số thuế: 6101253713 - Đại diện pháp luật: Tăng Tiến Thiện
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT ĐăK Hà

Mã số thuế: 6101253738 - Đại diện pháp luật: Tăng Tiến Thiện
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT ĐăK Hà

Mã số thuế: 6101253671 - Đại diện pháp luật: Tăng Tiến Thiện
Địa chỉ: Thôn 5, xã Hà Mòn, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐăK Hà

Mã số thuế: 6101253696 - Đại diện pháp luật: Tăng Tiến Thiện
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hà Mòn, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT KON RẫY

Mã số thuế: 6101253720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY

Mã số thuế: 6101253689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT KON RẫY

Mã số thuế: 6101253706 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - THị TRấN ĐắK RVE

Mã số thuế: 6101253689-001 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - Xã ĐắK RUồNG

Mã số thuế: 6101253689-002 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - Xã TâN LậP

Mã số thuế: 6101253689-003 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT KON RẫY

Mã số thuế: 6101253664 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - Xã ĐắK Tờ RE

Mã số thuế: 6101253689-004 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - Xã ĐắK Tờ LUNG

Mã số thuế: 6101253689-005 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - Xã ĐắK KôI

Mã số thuế: 6101253689-006 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KON RẫY - Xã ĐắK PNE

Mã số thuế: 6101253689-007 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐăK Tô-Xã Pô Kô

Mã số thuế: 6101253590-003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Triều
Địa chỉ: 233a Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐăK Tô-Xã TâN CảNH

Mã số thuế: 6101253590-004 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Triều
Địa chỉ: 233a Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT ĐăK Tô-Xã KON ĐàO

Mã số thuế: 6101253590-005 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Triều
Địa chỉ: 233a Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

Demo home