Demo home

Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP Và DịCH Vụ Nà TăM

Mã số thuế: 6200102401 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Xôm
Địa chỉ: Bản Nà Tăm, xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV BảO VI 38

Mã số thuế: 6200102419 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Huấn
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN NậM BụM 1A

Mã số thuế: 6200102426 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh
Địa chỉ: Số nhà 15 Trung tâm Thương mại, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã PHúC TíN

Mã số thuế: 6200102472 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Phúc
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI ĐạI LộC

Mã số thuế: 6200102377 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Dinh
Địa chỉ: Km 0, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã XâY DựNG Và THươNG MạI Số 1

Mã số thuế: 6200102345 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Linh
Địa chỉ: SN 081, đường thanh niên, Phường Tân Phong, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV TâM TRANG

Mã số thuế: 6200102338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH VậN TảI CôNG NGHệ MAI LINH LAI CHâU

Mã số thuế: 6200102384 - Đại diện pháp luật: Hồ Huy.
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TRườNG PTDTBT TH&THCS TUNG QUA LìN

Mã số thuế: 6200102257 - Đại diện pháp luật: Lù Thị Lan Hương
Địa chỉ: Xã Tông Qua Lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV LộC THắNG

Mã số thuế: 6200102218 - Đại diện pháp luật: Mạnh Lộc Thắng
Địa chỉ: Số 061 đường Tuệ Tĩnh, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã HOA CâY CảNH LAI CHâU

Mã số thuế: 6200102190 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phương Anh
Địa chỉ: Bản San Thàng II, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ HưNG LONG

Mã số thuế: 6200102225 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Long
Địa chỉ: Số 238-242 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN TâY BắC I

Mã số thuế: 6200102200 - Đại diện pháp luật: Lã Thanh Sơn
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH DOANH LạC

Mã số thuế: 6200101895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Bản Trung tâm, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV LộC TRờI LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chức
Địa chỉ: Bản San Thàng 2, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN CHâU THàNH NAM

Mã số thuế: 6200101905 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Nam
Địa chỉ: Số nhà 83, phố Hoàng Diệu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CHI NHáNH PHíA BắC - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Vệ Sỹ TàI NăNG TRẻ VIệT NAM

Mã số thuế: 0108555896-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu, đường 19., Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TRườNG MầM NON VàNG SAN

Mã số thuế: 6200101937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi
Địa chỉ: Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

TRườNG MầM NON PA ủ

Mã số thuế: 6200101944 - Đại diện pháp luật: Mào Thị Giang
Địa chỉ: Bản Thăm Pa, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã NAM THụY

Mã số thuế: 6200101849 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thông
Địa chỉ: Bản Vàng pheo, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101172 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101133 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101158 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101165 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101285 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CôNG AN HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101278 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Thương
Địa chỉ: Bản Thác Cạn, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101292 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101302 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101373 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý -CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH NGọC KHáNH

Mã số thuế: 6200101239 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101221 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh
Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, phường quyết thắng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT - CCT TP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101246 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh
Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Demo home