Demo home

Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101172 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101133 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101158 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT THAN UYêN

Mã số thuế: 6200101165 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 602 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101084 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SìN Hồ

Mã số thuế: 6200101052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101285 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CôNG AN HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101278 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Thương
Địa chỉ: Bản Thác Cạn, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101292 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101302 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CHI CụC THUế HUYệN TAM ĐườNG

Mã số thuế: 6200101373 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường
Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý -CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT PHONG THổ

Mã số thuế: 6200101140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH NGọC KHáNH

Mã số thuế: 6200101239 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101221 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh
Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, phường quyết thắng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT - CCT TP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101246 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh
Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGNàNH THUế QL-CCT TP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101253 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh
Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA CQT-CCT TP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101260 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh
Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CT LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101101 - Đại diện pháp luật: Trần Đỗ Ngân
Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101119 - Đại diện pháp luật: Trần Đỗ Ngân
Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CT LAI CHâU

Mã số thuế: 6200101091 - Đại diện pháp luật: Trần Đỗ Ngân
Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CCT MườNG Tè

Mã số thuế: 6200101341 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý CCT MườNG Tè

Mã số thuế: 6200101359 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI CCT MườNG Tè

Mã số thuế: 6200101366 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHơ Sử Lý CCT MườNG Tè

Mã số thuế: 6200101334 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng
Địa chỉ: KHu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6200100588 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân
Địa chỉ: Bản Pa Tần 3, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV PHáT TRIểN GIáO DụC CANDY

Mã số thuế: 6200098970 - Đại diện pháp luật: Bùi Hải Trung
Địa chỉ: Số 180, Tổ 25, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã TOàN THắNG

Mã số thuế: 6200098956 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Lượng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TấN AN

Mã số thuế: 6200098931 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tấn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 21, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CHI NHáNH HợP TáC Xã HòA BìNH XANH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0315056408-053 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Sương
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

BAN QUảN Lý RừNG PHòNG Hộ HUYệN PHONG THổ

Mã số thuế: 6200098882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn Vàng Khon, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV AN BÌNH LC

Mã số thuế: 6200098522 - Đại diện pháp luật: Định Ngọc Hường
Địa chỉ: Số nhà 105, đường Nguyễn Thị Định, tổ 9, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HTX HÀ PHÁT

Mã số thuế: 6200098554 - Đại diện pháp luật: Đao Văn Hà
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHONG THỔ - LAI CHÂU

Mã số thuế: 3700381324-437 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn 41, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN PHÚC LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098515 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phúc
Địa chỉ: Khu dân cư số 3, Tổ 1, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HTX PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 6200098508 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Kiên
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Demo home