Demo home

Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MệNH PHáT

Mã số thuế: 4900839652 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Súy
Địa chỉ: Thôn Ao Đẫu, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN HữU LũNG

Mã số thuế: 4900839758 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN HữU LũNG

Mã số thuế: 4900839765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN HữU LũNG

Mã số thuế: 4900839733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuân Anh
Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN HữU LũNG

Mã số thuế: 4900839740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐôNG DươNG LS

Mã số thuế: 4900840023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Cóc Dỹ, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CấP 1 LOạI 2: TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế ĐìNH LậP

Mã số thuế: 4900839821 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CấP 1 LOạI 3: TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NGườI NộP THUế -CHI CụC THUế HUYệN ĐìNH LậP

Mã số thuế: 4900839839 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CấP 1 LOạI 4: TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG GIAO NGàNH THUế QUảN Lý - CHI CụC THUế HUYệN ĐìNH LậP

Mã số thuế: 4900839853 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CấP 1 LOạI 1: TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CHI CụC THUế ĐìNH LậP

Mã số thuế: 4900839797 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Anh
Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý- CCT H. LộC BìNH

Mã số thuế: 4900839973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Khu Bản Kho, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI - CCT H. LộC BìNH

Mã số thuế: 4900839980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Khu Bản Kho, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế- CCT H.LộC BìNH

Mã số thuế: 4900839998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Khu Bản Kho, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGHàNH THUế QUảN Lý- CCT H. LộC BìNH

Mã số thuế: 4900840009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Khu Bản Kho, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

CHI CụC THUế HUYệN CAO LộC THị TRấN CAO LộC

Mã số thuế: 4900840048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CHI CụC THUế HUYệN CAO LộC THị TRấN ĐồNG ĐăNG

Mã số thuế: 4900840055 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CHI CụC THUế HUYệN CAO LộC Xã HợP THàNH

Mã số thuế: 4900840062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN CAO LộC

Mã số thuế: 4900839846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN CAO LộC

Mã số thuế: 4900839860 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN CAO LộC

Mã số thuế: 4900839934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN CAO LộC

Mã số thuế: 4900839927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN VăN QUAN

Mã số thuế: 4900839701 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Vượng
Địa chỉ: 114 phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT HUYệN VăN QUAN

Mã số thuế: 4900839719 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Vượng
Địa chỉ: 114 phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN VăN QUAN

Mã số thuế: 4900839677 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Vượng
Địa chỉ: 114 phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN VăN QUAN

Mã số thuế: 4900839684 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Vượng
Địa chỉ: 114 phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT BắC SơN

Mã số thuế: 4900839959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT BắC SơN

Mã số thuế: 4900839966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN BắC SơN

Mã số thuế: 4900839885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT BắC SơN

Mã số thuế: 4900839941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT BìNH GIA

Mã số thuế: 4900840094 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT BìNH GIA

Mã số thuế: 4900840104 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT BìNH GIA

Mã số thuế: 4900840111 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT BìNH GIA

Mã số thuế: 4900840129 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN VăN LãNG - Tổ THU PHí TâN THANH

Mã số thuế: 4900839726-004 - Đại diện pháp luật: Bế thế Hoan
Địa chỉ: tân thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN VăN LãNG - ĐộI THUế TâN THANH

Mã số thuế: 4900839726-005 - Đại diện pháp luật: Bế Thế Hoan
Địa chỉ: tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN VăN LãNG- Tổ THU PHI TâN THANH

Mã số thuế: 4900839691-004 - Đại diện pháp luật: bế thế Hoan
Địa chỉ: tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN VăN LãNG- ĐộI THUế TâN THANH

Mã số thuế: 4900839691-005 - Đại diện pháp luật: Bees Thế Hoan
Địa chỉ: tan thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN VăN LãNG - Tổ THU PHí CốC NAM

Mã số thuế: 4900839726-003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: Cốc nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN VăN LãNG- Tổ THU PHI CốC NAM

Mã số thuế: 4900839691-003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: cốc nam, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN VăN LãNG - Tổ THU PH NA HìNH

Mã số thuế: 4900839726-002 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: cửa khẩu Na hình, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Demo home