Demo home

Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN VăN BàN

Mã số thuế: 5300761597 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Học
Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL NGUồN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT HUYệN VăN BàN

Mã số thuế: 5300761607 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Học
Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL NGUồN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL - CCT HUYệN VăN BàN

Mã số thuế: 5300761614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Học
Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý

Mã số thuế: 5300761452 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Học
Địa chỉ: Đường Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN-Xã VIệT TIếN

Mã số thuế: 5300761692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã BảO Hà

Mã số thuế: 5300761702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT HUYệN BảO YêN -Xã KIM SơN

Mã số thuế: 5300761727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố ràng huyện Bảo Yên, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN BảO YêN -Xã CAM CọN

Mã số thuế: 5300761734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng huyện Bảo Yên, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã ĐIệN QUAN

Mã số thuế: 5300761741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN BảO YêN -Xã THượNG Hà

Mã số thuế: 5300761759 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN BảO YêN -Xã MINH TâN

Mã số thuế: 5300761766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng huyện Bảo Yên, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã XUâN HòA

Mã số thuế: 5300761653 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Sn 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã XUâN THượNG

Mã số thuế: 5300761660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT-Xã LONG PHúC

Mã số thuế: 5300761678 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCTHUYEENJ BảO YêN-Xã LONG KHáNH

Mã số thuế: 5300761685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã VĩNH YêN

Mã số thuế: 5300761639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành Tổ DP 5B TT Phố ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã TâN DươNG

Mã số thuế: 5300761646 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành Tổ DP 5B TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã NGHĩA Đô

Mã số thuế: 5300761621 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành Tổ DP 5B TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BăNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN-THị TRấN PHố RàNG

Mã số thuế: 5300761445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất thành Tổ DP 5B TT Phố ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN- XA TâN TIếN

Mã số thuế: 5300761477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất thành Tổ DP 5B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL - CCT HUYệN BO YêN

Mã số thuế: 5300761396 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng phúc
Địa chỉ: Số Nhà 368, đường Nguyễn Tất Thành tổ DP 5B TTPhố ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN BảO YêN

Mã số thuế: 5300761364 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Số nhà 386, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN BảO YêN

Mã số thuế: 5300761371 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Số 386 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT HUYệN BảO YêN

Mã số thuế: 5300761389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Số 386 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

HợP TáC Xã SảN XUấT Và KINH DOANH CáC SảN PHẩM THUốC TắM DAO đỏ SA PA SECRETS

Mã số thuế: 5300761357 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Xuân
Địa chỉ: Đội 4, thôn Sả Séng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

BQLDA SáNG KIếN KV NGăN CHặN Và LOạI TRừ SốT RéT KHáNG THUốC ARTEMISININ, GD 2018-2020 HUYệN SA PA

Mã số thuế: 5300761117 - Đại diện pháp luật: Đồng Đức Hưng
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

BAN QUảN Lý RừNG PHòNG Hộ HUYệN SA PA

Mã số thuế: 5300761075 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Quy
Địa chỉ: 348 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT SA PA

Mã số thuế: 5300761163 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Thanh
Địa chỉ: Số 105 phố Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL - CCT SA PA

Mã số thuế: 5300761170 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Thanh
Địa chỉ: Số 105 phố Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH GIáO DụC Và ĐàO TạO NGọC ANH

Mã số thuế: 5300760949 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Số nhà 196, Tổ 2A, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA PA

Mã số thuế: 5300761149 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Thanh
Địa chỉ: Số 105 phố Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SA PA

Mã số thuế: 5300761156 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Thanh
Địa chỉ: Số 105 phố Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG- Xã PHONG NIêN

Mã số thuế: 5300761283-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG- Xã THáI NIêN

Mã số thuế: 5300761283-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG - Xã BảN PHIệT

Mã số thuế: 5300761283-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG - Xã TRì QUANG

Mã số thuế: 5300761283-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG- Xã PHố LU

Mã số thuế: 5300761283-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG -TT PHONG HảI

Mã số thuế: 5300761283-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG - TT PHố LU

Mã số thuế: 5300761283-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý- CHI CụC THUế HUYệN BảO THắNG

Mã số thuế: 5300761269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Mộc
Địa chỉ: Đường Khuất Quang Chiến, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Demo home