Demo home

Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG THIếU THôNG TIN-CT NAM ĐịNH-PHòNG KIểM TRA 2

Mã số thuế: 0601172620-004 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CT NAM ĐịNH-PHòNG KIểM TRA 2

Mã số thuế: 0601172645-004 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 5 Trần thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT NAM ĐịNH-PHòNG KIểM TRA 2

Mã số thuế: 0601172691-004 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CT NAM ĐịNH-PHòNG KIểM TRA 1

Mã số thuế: 0601172645-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT NAM ĐịNH-PHòNG KIểM TRA 1

Mã số thuế: 0601172691-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CT NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601172620 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Hưng
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601172691 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Hưng
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CT NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601172645 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Hưng
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CT NAM ĐịNH-PHòNG KIểM TRA 1

Mã số thuế: 0601172620-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CT NAM ĐịNH-PHòNG QL CáC KHOảN THU Từ đấT

Mã số thuế: 0601172645-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG THIếU THôNG TIN-CT NAM ĐịNH-PHòNG QL CáC KHOảN THU Từ đấT

Mã số thuế: 0601172620-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT NAM ĐịNH-PHòNG THUế TNCN

Mã số thuế: 0601172691-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CT NAM ĐịNH-PHòNG QL CáC KHOảN THU Từ đấT

Mã số thuế: 0601172691-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG THIếU THôNG TIN-CT NAM ĐịNH-PHòNG THUế TNCN

Mã số thuế: 0601172620-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CT NAM ĐịNH-PHòNG THUế TNCN

Mã số thuế: 0601172645-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 5 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI CHíNH

Mã số thuế: 0601172243-023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Chính, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI NINH

Mã số thuế: 0601172243-031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Ninh, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI CườNG

Mã số thuế: 0601172243-019 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Cường, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI PHú

Mã số thuế: 0601172243-027 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Phú, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI Lý

Mã số thuế: 0601172243-022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Lý, Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI PHONG

Mã số thuế: 0601172243-030 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Phong, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI TOàN

Mã số thuế: 0601172243-029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Toàn, Xã Hải Toàn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI TâN

Mã số thuế: 0601172243-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Tân, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI ĐôNG

Mã số thuế: 0601172243-021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Đông, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI QUANG

Mã số thuế: 0601172243-026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Quang, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI THANH

Mã số thuế: 0601172243-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Thanh, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐứC PHúC DươNG

Mã số thuế: 0601172518 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dương
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI PHúC

Mã số thuế: 0601172243-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Phúc, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI BắC

Mã số thuế: 0601172243-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Bắc, Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI VâN

Mã số thuế: 0601172243-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Vân, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI NAM

Mã số thuế: 0601172243-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Nam, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - THị TRấN CồN

Mã số thuế: 0601172243-020 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Thị trấn Cồn, Thị trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI CHâU

Mã số thuế: 0601172243-033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Châu, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI HòA

Mã số thuế: 0601172243-034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Hòa, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI TRIềU

Mã số thuế: 0601172243-024 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Triều, Xã Hải Triều, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI HưNG

Mã số thuế: 0601172243-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Hưng, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - THị TRấN YêN ĐịNH

Mã số thuế: 0601172243-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Thị trấn Yên Định, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI Hà

Mã số thuế: 0601172243-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Xã Hải Hà, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI XUâN

Mã số thuế: 0601172243-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Xuân, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT HảI HậU - Xã HảI GIANG

Mã số thuế: 0601172243-032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phong
Địa chỉ: Xã Hải Giang, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Demo home