Demo home

Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Đô LươNG - ĐộI TB - HóA đơN Lẻ

Mã số thuế: 2901964525-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Nam
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT Đô LươNG

Mã số thuế: 2901964525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Nam
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Đô LươNG - ĐộI TB - BĐS

Mã số thuế: 2901964525-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Nam
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT Đô LươNG - ĐộI LX - CHốNG THấT THU XDCB

Mã số thuế: 2901964525-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Nam
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã HOA SơN

Mã số thuế: 2901964973-023 - Đại diện pháp luật: UBND Xã Hoa Sơn
Địa chỉ: Hoa Sơn, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã CAO SơN

Mã số thuế: 2901964973-022 - Đại diện pháp luật: UBND xã Cao Sơn
Địa chỉ: Cao Sơn, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã KHAI SơN

Mã số thuế: 2901964973-021 - Đại diện pháp luật: UBND xã Khai Sơn
Địa chỉ: Khai Sơn, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã LONG SơN

Mã số thuế: 2901964973-020 - Đại diện pháp luật: UBND xã Long Sơn
Địa chỉ: Long Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã PHúC SơN

Mã số thuế: 2901964973-019 - Đại diện pháp luật: UBND xã Phúc Sơn
Địa chỉ: Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã HộI SơN

Mã số thuế: 2901964973-018 - Đại diện pháp luật: UBND xã Hội Sơn
Địa chỉ: Hội Sơn, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã VĩNH SơN

Mã số thuế: 2901964973-017 - Đại diện pháp luật: UBND xã Vĩnh Sơn
Địa chỉ: Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã TườNG SơN

Mã số thuế: 2901964973-016 - Đại diện pháp luật: UBND xã Tường Sơn
Địa chỉ: Tường Sơn, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã ĐứC SơN

Mã số thuế: 2901964973-015 - Đại diện pháp luật: UBND xã Đức Sơn
Địa chỉ: Đức Sơn, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã HùNG SơN

Mã số thuế: 2901964973-014 - Đại diện pháp luật: UBND xã Hùng Sơn
Địa chỉ: Hùng Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã ĐỉNH SơN

Mã số thuế: 2901964973-013 - Đại diện pháp luật: UBND xã Đỉnh Sơn
Địa chỉ: Đỉnh Sơn, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã TAM SơN

Mã số thuế: 2901964973-012 - Đại diện pháp luật: UBND xã Tam Sơn
Địa chỉ: Tam Sơn, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã THàNH SơN

Mã số thuế: 2901964973-011 - Đại diện pháp luật: UBND xã Thành Sơn
Địa chỉ: Thành Sơn, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND THị TRấN ANH SơN

Mã số thuế: 2901964973-010 - Đại diện pháp luật: UBND thị trấn Anh Sơn
Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT ANH SơN

Mã số thuế: 2901964973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hương
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

ĐộI KIểM TRA &QL CáC KHOảN THU

Mã số thuế: 2901964973-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hương
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

ĐộI LIêN Xã THị TRấN

Mã số thuế: 2901964973-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hương
Địa chỉ: khối 5, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã LĩNH SơN

Mã số thuế: 2901964973-009 - Đại diện pháp luật: UBND xã Lĩnh Sơn
Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã THạCH SơN

Mã số thuế: 2901964973-008 - Đại diện pháp luật: UBND xã Thạch Sơn
Địa chỉ: Thạch sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã TàO SơN

Mã số thuế: 2901964973-007 - Đại diện pháp luật: UBND xã Tào Sơn
Địa chỉ: Tào sơn, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã CẩM SơN

Mã số thuế: 2901964973-006 - Đại diện pháp luật: UBND xã Cẩm Sơn
Địa chỉ: Cẩm sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã BìNH SơN

Mã số thuế: 2901964973-005 - Đại diện pháp luật: UBND xã Bình Sơn
Địa chỉ: Bính Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã LãNG SơN

Mã số thuế: 2901964973-004 - Đại diện pháp luật: UBND xã Lãng Sơn
Địa chỉ: Lạng Sơn, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

UBND Xã THọ SơN

Mã số thuế: 2901964973-003 - Đại diện pháp luật: UBND xã Thọ Sơn
Địa chỉ: Thọ Sơn, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN NGUYêN

Mã số thuế: 2901963779-023 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN XUâN

Mã số thuế: 2901963779-038 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN YêN

Mã số thuế: 2901963779-039 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN PHONG

Mã số thuế: 2901963779-024 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN PHú

Mã số thuế: 2901963779-025 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN PHúC

Mã số thuế: 2901963779-026 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN QUảNG

Mã số thuế: 2901963779-027 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN LộC

Mã số thuế: 2901963779-018 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN TâN

Mã số thuế: 2901963779-028 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN THáI

Mã số thuế: 2901963779-029 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN THắNG

Mã số thuế: 2901963779-030 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DIễN CHâU - Xã DIễN THàNH

Mã số thuế: 2901963779-031 - Đại diện pháp luật: Chu Anh Thuấn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Demo home