Demo home

Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐIêU KHắC HưNG THUậN

Mã số thuế: 2700883555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP DũNG THịNH VIệT NAM

Mã số thuế: 2700884767 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Lô C5, Khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH -Xã KHáNH HồNG

Mã số thuế: 2700884809-019 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT YêN KHáNH - TT YêN NINH

Mã số thuế: 2700884809-020 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH HộI

Mã số thuế: 2700884855-016 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH- Xã KHáNH NHạC

Mã số thuế: 2700884855-017 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH- Xã KHáNH HồNG

Mã số thuế: 2700884855-018 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - TT YêN NINH

Mã số thuế: 2700884855-019 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT YêN KHáNH

Mã số thuế: 2700884855 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH -Xã KHáNH HòA

Mã số thuế: 2700884855-001 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH- Xã KHáNH HòA

Mã số thuế: 2700884809-001 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - Xã KHáNH PHú

Mã số thuế: 2700884855-002 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH THIệN

Mã số thuế: 2700884809-009 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH CôNG

Mã số thuế: 2700884809-010 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH CườNG

Mã số thuế: 2700884809-011 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOANRQL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH THàNH

Mã số thuế: 2700884809-012 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH LợI

Mã số thuế: 2700884855-007 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH THIệN

Mã số thuế: 2700884855-008 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH HảI

Mã số thuế: 2700884809-005 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH VâN

Mã số thuế: 2700884809-006 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH LợI

Mã số thuế: 2700884809-007 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH TIêN

Mã số thuế: 2700884809-008 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH Cư

Mã số thuế: 2700884855-005 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH AN

Mã số thuế: 2700884809-003 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH Cư

Mã số thuế: 2700884809-004 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH VâN

Mã số thuế: 2700884855-006 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH Cư

Mã số thuế: 2700884809-015 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH MậU

Mã số thuế: 2700884809-016 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH CôNG

Mã số thuế: 2700884855-011 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH THàNH

Mã số thuế: 2700884855-012 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH HộI

Mã số thuế: 2700884809-017 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH NHạC

Mã số thuế: 2700884809-018 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH THủY

Mã số thuế: 2700884855-014 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH TRUNGH

Mã số thuế: 2700884855-013 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH VâN

Mã số thuế: 2700884855-015 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT YêN KHáNH- Xã KHáNH PHú

Mã số thuế: 2700884809-002 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH AN

Mã số thuế: 2700884855-003 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1 A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL CáC KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT YêN KHáNH- Xã KHáNH HảI

Mã số thuế: 2700884855-004 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH TRUNG

Mã số thuế: 2700884809-013 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN KHáNH - Xã KHáNH THủY

Mã số thuế: 2700884809-014 - Đại diện pháp luật: Phan Vinh Quang
Địa chỉ: Phố 1A, Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Demo home