Demo home

Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã KINH Kệ

Mã số thuế: 2601021470-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Kinh Kệ, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - Xã HợP HảI

Mã số thuế: 2601021470-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Xã Hợp Hải, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - Xã XUâN HUY

Mã số thuế: 2601021470-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Xã Xuân Huy, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - Xã TIêN KIêN

Mã số thuế: 2601021470-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Xã Tiên Kiên, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - Xã THạCH SơN

Mã số thuế: 2601021470-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Xã Thạch Sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã VĩNH LạI

Mã số thuế: 2601021470-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã CAO Xá

Mã số thuế: 2601021470-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Cao Xá, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã SơN DươNG

Mã số thuế: 2601021470-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Sơn Dương, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã SơN VI

Mã số thuế: 2601021470-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Sơn Vi, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - Xã XUâN LũNG

Mã số thuế: 2601021470-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Xã Xuân Lũng, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - THị TRấN HùNG SơN

Mã số thuế: 2601021470-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Thị Trấn Hùng Sơn, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO

Mã số thuế: 2601021470 - Đại diện pháp luật: Đào Hồng Cầu
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã BảN NGUYêN

Mã số thuế: 2601021544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHỏAN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT LâM THAO

Mã số thuế: 2601021463 - Đại diện pháp luật: Đào Hồng Cầu
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT HUYệN LâM THAO

Mã số thuế: 2601021449 - Đại diện pháp luật: Đào Hồng Cầu
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN LâM THAO

Mã số thuế: 2601021431 - Đại diện pháp luật: Đào Hồng Cầu
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYêN LâM THAO - THị TRấN LâM THAO

Mã số thuế: 2601021470-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: Thị Trấn Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã Tứ Xã

Mã số thuế: 2601021470-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Tứ Xã, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHỏAN QL KHỏAN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN LâM THAO-Xã BảN NGUYêN

Mã số thuế: 2601021470-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Xã Bản Nguyên, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

HợP TáC Xã THịT CHUA THANH SơN

Mã số thuế: 2601021618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Phượng
Địa chỉ: SN 70B, Phố Hạ Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH VINA BAG PHú THọ

Mã số thuế: 2601021456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tiến
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã HùNG Lô

Mã số thuế: 2601018277-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã THANH ĐìNH

Mã số thuế: 2601018277-021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Thanh Đình, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã CHU HóA

Mã số thuế: 2601018277-019 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Toàn
Địa chỉ: Khu 4, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã HY CươNG

Mã số thuế: 2601018277-017 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Toàn
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã KIM ĐứC

Mã số thuế: 2601018277-018 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Toàn
Địa chỉ: Khu 7, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY CP DịCH Vụ KHOáNG SảN TâY BắC

Mã số thuế: 2601021350 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

BAN TUYêN GIáO THàNH ủY VIệT TRì

Mã số thuế: 2600478916-001 - Đại diện pháp luật: Cao Trần Hòa
Địa chỉ: Số 1168, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG TIêN CáT

Mã số thuế: 2601018277-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thư
Địa chỉ: Số 1454, Đại lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG TâN DâN

Mã số thuế: 2601018277-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG MINH PHươNG

Mã số thuế: 2601018277-020 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Minh Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã THụY VâN

Mã số thuế: 2601018277-022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã PHượNG LâU

Mã số thuế: 2601018277-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG VâN PHú

Mã số thuế: 2601018277-016 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Toàn
Địa chỉ: Khu 3, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG BếN GóT

Mã số thuế: 2601018277-013 - Đại diện pháp luật: Tạ Phú Thanh
Địa chỉ: Số 744, Đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG THANH MIếU

Mã số thuế: 2601018277-014 - Đại diện pháp luật: Tạ Phú Thanh
Địa chỉ: Số 744, Đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã TRưNG VươNG

Mã số thuế: 2601018277-010 - Đại diện pháp luật: Tạ Phú Thanh
Địa chỉ: Số 744, Đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - Xã SôNG Lô

Mã số thuế: 2601018277-011 - Đại diện pháp luật: Tạ Phú Thanh
Địa chỉ: Số 744, Đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG BạCH HạC

Mã số thuế: 2601018277-012 - Đại diện pháp luật: Tạ Phú Thanh
Địa chỉ: Số 744, Đường Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VIệT TRì - PHườNG THọ SơN

Mã số thuế: 2601018277-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thư
Địa chỉ: Phố Gát, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Demo home