Demo home

Tỉnh Quảng Bình

HTX SảN XUấT Và CHế BIếN NôNG SảN SạCH QUảNG HòA

Mã số thuế: 3101068666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hương
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Quảng Hòa, Thị xã Ba Ðồn , Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH CAMERA QUAN SáT THIêN PHú

Mã số thuế: 3101068458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tịnh
Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT CHế BIếN Và THươNG MạI PQC

Mã số thuế: 3101068521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dương
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THáI BìNH NGUYêN

Mã số thuế: 3101068634 - Đại diện pháp luật: Đậu Ngọc Thái
Địa chỉ: Thôn Dy Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HợP TáC Xã CHăN NUôI Gà ĐồI QUảNG LưU

Mã số thuế: 3101068680 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Tam Đa, Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và CHế BIếN LâM SảN THANH TRúC

Mã số thuế: 3101068391 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Đức
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiến Hóa, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHOáNG SảN PHú CáT

Mã số thuế: 3101068433 - Đại diện pháp luật: Phạm Sắc Long
Địa chỉ: Thôn Hà Trung, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Q&C

Mã số thuế: 3101068507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN Hà THIệP - BắC NINH

Mã số thuế: 3101068578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lành
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI VạN KIM ĐIềN

Mã số thuế: 3101068440 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 32 Ngô Gia Tự, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG THE SANG

Mã số thuế: 3101068585 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Cường
Địa chỉ: 36 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN LâM SảN QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3101068560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Liêm
Địa chỉ: Số 19, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN KIWI

Mã số thuế: 3101068627 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 19, Lê Quý Đôn, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL QUảNG BìNH - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thưởng
Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH SUPERSHIP QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3101068659 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Anh
Địa chỉ: Số 89, Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XDTH & TV AN KHANG

Mã số thuế: 3101068546 - Đại diện pháp luật: Mai Ba Bá Sơn
Địa chỉ: Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH AIC

Mã số thuế: 3101068553 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Kiên
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT ĐạT QB

Mã số thuế: 3101068401 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đạt
Địa chỉ: Số 525, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

HTX NôNG LâM NGHIệP SơN PHáT

Mã số thuế: 3101068426 - Đại diện pháp luật: Tầnh Ngọc Ba
Địa chỉ: Minh Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Ðồn , Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG TổNG HợP ĐạI AN PHáT

Mã số thuế: 3101068095 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Khánh
Địa chỉ: Thôn An Xá, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

HTX SảN XUấT Và NUôI TRồNG NấM SạCH AN Xá

Mã số thuế: 3101068296 - Đại diện pháp luật: Trần Chính Niệm
Địa chỉ: An X, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP TIếN MạNH

Mã số thuế: 3101068225 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Diệu Huyền
Địa chỉ: h Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

HTX SảN XUấT, MUA BáN, CHế BIếN THUỷ HảI SảN VươNG ĐOàN

Mã số thuế: 3101068183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đoàn
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

PHòNG NộI Vụ HUYệN QUảNG NINH

Mã số thuế: 3101068112 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

PHòNG VăN HóA Và THôNG TIN HUYệN QUảNG NINH

Mã số thuế: 3101068137 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Hướng
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP TâN HOàNG MINH

Mã số thuế: 3101068306 - Đại diện pháp luật: Từ Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn Nguyệt áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH TM-DV THANH TùNG

Mã số thuế: 3101068419 - Đại diện pháp luật: Bạch Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn Hàm Hòa, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH Vẻ ĐẹP PHONG NHA

Mã số thuế: 3101068190 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Võ
Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP HOàNG ĐứC

Mã số thuế: 3101068105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Đức
Địa chỉ: Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DU LịCH Lữ HàNH TâN ĐạI DươNG

Mã số thuế: 3101067817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Thôn Tân Cảnh, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XDTH MINH ANH

Mã số thuế: 3101068377 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Ngát
Địa chỉ: Thôn 2 Kim Lũ, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MINH HUệ

Mã số thuế: 3101068200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Hà Thôn, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN MAI THANH GROUP

Mã số thuế: 3101068320 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Hường
Địa chỉ: Số 22 Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHáNH ĐồNG HớI - CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4101530561-006 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Liên
Địa chỉ: Số 82 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và CôNG NGHệ NHà VIệT

Mã số thuế: 3101068232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Anh
Địa chỉ: Số 272 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG BUIVUONG ARCHITECTURE

Mã số thuế: 3101068338 - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Vương
Địa chỉ: Số 2, Đường 18-8, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH BắC NAM VINH

Mã số thuế: 3101068313 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc
Địa chỉ: Số 515, Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH NGôI SAO QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3101067743 - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Việt Xô, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ KHOA PHáT

Mã số thuế: 3101067768 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Hoàn
Địa chỉ: Thôn Đồn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH PHướC LINH

Mã số thuế: 3101067856 - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Hùng
Địa chỉ: Thôn Nhân Quang, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Demo home