Demo home

Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG DO NGàNH THUế QL-CCT TIêN PHướC

Mã số thuế: 4001167601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ: 48 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT HUYệN TIêN PHướC

Mã số thuế: 4001167577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ: 48 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT-CCT TIêN PHướC

Mã số thuế: 4001167619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ: 48 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT TIêN PHướC

Mã số thuế: 4001167626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huệ
Địa chỉ: 48 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL - CCT QUế SơN

Mã số thuế: 4001168002 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hy
Địa chỉ: Lê Duẩn, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT QUế SơN

Mã số thuế: 4001167979 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hy
Địa chỉ: Lê Duẩn, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUế SơN

Mã số thuế: 4001167986 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hy
Địa chỉ: Lê Duẩn, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT CủA CQT - CCT QUế SơN

Mã số thuế: 4001167993 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hy
Địa chỉ: Lê Duẩn, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY PHú

Mã số thuế: 4001168034-003 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY THU

Mã số thuế: 4001168034-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT DUY XUYêN

Mã số thuế: 4001168027 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG GIAO CHO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT DUY XUYêN

Mã số thuế: 4001168059 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY TâN

Mã số thuế: 4000293106-019 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY TâN

Mã số thuế: 4001168034-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT DUY XUYêN

Mã số thuế: 4001168041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN

Mã số thuế: 4001168034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, KP Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY HòA

Mã số thuế: 4001168034-004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương,, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY CHâU

Mã số thuế: 4001168034-005 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương,, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY TRINH

Mã số thuế: 4001168034-006 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY SơN

Mã số thuế: 4001168034-007 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY TRUNG

Mã số thuế: 4001168034-008 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Không
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- TT NAM PHướC

Mã số thuế: 4001168034-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY PHướC

Mã số thuế: 4001168034-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY THàNH

Mã số thuế: 4001168034-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY VINH

Mã số thuế: 4001168034-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Địa chỉ: 419 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY NGHĩA

Mã số thuế: 4001168034-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT DUY XUYêN- Xã DUY HảI

Mã số thuế: 4001168034-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sơn
Địa chỉ: 416 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DVTM THU THủY

Mã số thuế: 4001167753 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Khối phố Phong Nhị, Xã Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN THắNG BắC

Mã số thuế: 4001167866-008 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 - Lê Quý Đôn, Xã Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN THắNG TRUNG

Mã số thuế: 4001167866-009 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 - Lê Quý Đôn, Xã Điện An, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TRườNG MầM NON Tư THụC HươNG SEN

Mã số thuế: 4001167697 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ vân
Địa chỉ: Khối Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN PHONG

Mã số thuế: 4001167866-018 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Xã Điện Phong, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN HòA

Mã số thuế: 4001167866-011 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 - Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN HồNG

Mã số thuế: 4001167866-012 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 - Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN QUANG

Mã số thuế: 4001167866-016 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN TRUNG

Mã số thuế: 4001167866-017 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN PHươNG

Mã số thuế: 4001167866-019 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN MINH

Mã số thuế: 4001167866-020 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN THọ

Mã số thuế: 4001167866-014 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐIệN BàN - PHườNG ĐIệN PHướC

Mã số thuế: 4001167866-015 - Đại diện pháp luật: Dương Phú Sơn
Địa chỉ: 162 Lê Quý Đôn, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Demo home