Demo home

Tỉnh Quảng Ninh

CHI CụC THUế KHU VựC HảI Hà - ĐầM Hà (HUYệN ĐầM Hà)

Mã số thuế: 5700252900-039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã LIêN HòA

Mã số thuế: 5701971834-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG PHONG CốC

Mã số thuế: 5701971834-012 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG TIềN PHONG

Mã số thuế: 5701971834-013 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG CộNG HòA

Mã số thuế: 5701971834-014 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã LIêN Vị

Mã số thuế: 5701971834-019 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG MINH THàNH

Mã số thuế: 5701971834-015 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã TIềN AN

Mã số thuế: 5701971834-016 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG NAM HòA

Mã số thuế: 5701971834-017 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG PHONG HảI

Mã số thuế: 5701971834-018 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG YêN GIANG

Mã số thuế: 5701971834-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG Hà AN

Mã số thuế: 5701971834-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã CẩM LA

Mã số thuế: 5701971834-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT KV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN)

Mã số thuế: 5701971545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Bắc
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG YêN HảI

Mã số thuế: 5701971834-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

CHI CụC THUế KHU VựC UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN)

Mã số thuế: 5700252900-038 - Đại diện pháp luật: .
Địa chỉ: ., Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG QUảNG YêN

Mã số thuế: 5701971834-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG ĐôNG MAI

Mã số thuế: 5701971834-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã SôNG KHOAI

Mã số thuế: 5701971834-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã HIệP HòA

Mã số thuế: 5701971834-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - Xã HOàNG TâN

Mã số thuế: 5701971834-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCTKV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN) - PHườNG TâN AN

Mã số thuế: 5701971834-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NGườI NộP THUế- CCT KV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN)

Mã số thuế: 5701971802 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Bắc
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý CCT KV UôNG Bí - QUảNG YêN (QUảNG YêN)

Mã số thuế: 5701971827 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Bắc
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT KV UôNG Bí - QUảNG YêN (TX QUảNG YêN)

Mã số thuế: 5701971834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Bắc
Địa chỉ: Số 174 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Cô Tô-THị TRấN Cô Tô

Mã số thuế: 5701971182-001 - Đại diện pháp luật: Trương Bá Thi
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Cô Tô-Xã ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 5701971182-002 - Đại diện pháp luật: Trương Bá Thi
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Cô Tô-Xã THANH LâN

Mã số thuế: 5701971182-003 - Đại diện pháp luật: Trương Bá Thi
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế-CCT Cô Tô

Mã số thuế: 5701971168 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT Cô Tô

Mã số thuế: 5701971175 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế-CCT Cô Tô

Mã số thuế: 5701971182 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT Cô Tô

Mã số thuế: 5701971217 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - PHườNG MạO KHê

Mã số thuế: 5701970887-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã AN SINH

Mã số thuế: 5701970887-003 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã BìNH DươNG

Mã số thuế: 5701970887-004 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã VIệT DâN

Mã số thuế: 5701970887-005 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã THủY AN

Mã số thuế: 5701970887-006 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã HồNG PHONG

Mã số thuế: 5701970887-007 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã NGUYễN HUệ

Mã số thuế: 5701970887-008 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG TRIềU - Xã TRàNG AN

Mã số thuế: 5701970887-010 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Demo home