Demo home

Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã A BUNG

Mã số thuế: 3200684514-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Xã A Bung, Xã A Bung, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã Tà RụT

Mã số thuế: 3200684514-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Xã Tà Rụt, Xã Tà Rụt, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã HúC NGHì

Mã số thuế: 3200684514-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Xã Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã Tà LONG

Mã số thuế: 3200684514-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: xã Tà Long, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã BA LòNG

Mã số thuế: 3200684514-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Thôn Đá Nổi, Xã Ba Lòng, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã TRIệU NGUYêN

Mã số thuế: 3200684514-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Thôn Xuân Lâm, Xã Triệu Nguyên, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200684514-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Thôn Klu, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200684497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Kỷ
Địa chỉ: Khóm 2, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã Mò ó

Mã số thuế: 3200684514-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Thôn Khe Lặn, Xã Mò ó, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200684521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Kỷ
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200684514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Kỷ
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - THị TRấN KRôNGKLANG

Mã số thuế: 3200684514-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế - CCT ĐKRôNG

Mã số thuế: 3200684507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Kỷ
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã A NGO

Mã số thuế: 3200684514-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: xã A Ngo, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã A VAO

Mã số thuế: 3200684514-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Xã A Vao, Xã A Vao, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG -Xã HảI PHúC

Mã số thuế: 3200684514-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hải Phúc, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã HướNG HIệP

Mã số thuế: 3200684514-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Km 34 Quốc lộ 9, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐAKRôNG - Xã BA NANG

Mã số thuế: 3200684514-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mùi
Địa chỉ: Thôn Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU THàNH

Mã số thuế: 3200684218-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU TRUNG

Mã số thuế: 3200684218-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU TàI

Mã số thuế: 3200684218-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU SơN

Mã số thuế: 3200684218-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU LONG

Mã số thuế: 3200684218-017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU ĐôNG

Mã số thuế: 3200684218-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU HòA

Mã số thuế: 3200684218-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU LăNG

Mã số thuế: 3200684218-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU PHướC

Mã số thuế: 3200684218-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU TRạCH

Mã số thuế: 3200684218-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU ĐạI

Mã số thuế: 3200684218-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU THUậN

Mã số thuế: 3200684218-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU AN

Mã số thuế: 3200684218-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU Độ

Mã số thuế: 3200684218-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRIệU PHONG - TRIệU VâN

Mã số thuế: 3200684218-019 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang ánh
Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT CAM Lộ

Mã số thuế: 3200684433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CAM Lộ-Xã CAM THủY

Mã số thuế: 3200684465-004 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Anh
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CAM Lộ-THị TRấN CAM Lộ

Mã số thuế: 3200684465-001 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Anh
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CAM Lộ

Mã số thuế: 3200684465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CAM Lộ-Xã CAM AN

Mã số thuế: 3200684465-002 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Anh
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CAM Lộ-Xã CAM THANH

Mã số thuế: 3200684465-003 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Anh
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT CAM Lộ

Mã số thuế: 3200684426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: 148 Hàm Nghi, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

Demo home