Demo home

Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - THị TRấN TRầN Đề

Mã số thuế: 2200755900-011 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - THị TRấN LịCH HộI THượNG

Mã số thuế: 2200755900-010 - Đại diện pháp luật: Mai Văng Hoàng
Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã VIêN BìNH

Mã số thuế: 2200755900-009 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã VIêN AN

Mã số thuế: 2200755900-008 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã TàI VăN

Mã số thuế: 2200755900-007 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã THạNH THớI THUậN

Mã số thuế: 2200755900-006 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã THạNH THớI AN

Mã số thuế: 2200755900-005 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoang
Địa chỉ: ấp An Hòa 1, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã LIêU Tú

Mã số thuế: 2200755900-004 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã ĐạI âN 2

Mã số thuế: 2200755900-003 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã TRUNG BìNH

Mã số thuế: 2200755900-002 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRầN Đề - Xã LịCH HộI TRượNG

Mã số thuế: 2200755900-001 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - PHườNG 2

Mã số thuế: 2200756100-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Truyền
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Bình, Phường 2, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT VĩNH CHâU

Mã số thuế: 2200756076 - Đại diện pháp luật: La Hồng Hà
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU

Mã số thuế: 2200756100 - Đại diện pháp luật: La Hồng Hà
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - PHườNG 1

Mã số thuế: 2200756100-001 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Hạo
Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT VĩNH CHâU

Mã số thuế: 2200756083 - Đại diện pháp luật: La Hồng Hà
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT VĩNH CHâU

Mã số thuế: 2200756090 - Đại diện pháp luật: La Hồng Hà
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - LAI HòA

Mã số thuế: 2200756100-010 - Đại diện pháp luật: Lâm Hoành Na
Địa chỉ: Lai Hòa, Xã Lai Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - P. VĩNH PHướC

Mã số thuế: 2200756100-003 - Đại diện pháp luật: Lâm Hoành Na
Địa chỉ: Khóm Xẻo Me, Phường Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - VĩNH HIệP

Mã số thuế: 2200756100-009 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Do
Địa chỉ: Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - P. KHáNH HòA

Mã số thuế: 2200756100-004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Do
Địa chỉ: Huỳnh Thu, Phường Khánh Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - VĩNH TâN

Mã số thuế: 2200756100-008 - Đại diện pháp luật: Lâm Hoành Na
Địa chỉ: Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - VĩNH HảI

Mã số thuế: 2200756100-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Truyền
Địa chỉ: Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - HòA ĐôNG

Mã số thuế: 2200756100-006 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Do
Địa chỉ: Hòa Đông, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT VĩNH CHâU - LạC HòA

Mã số thuế: 2200756100-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Truyền
Địa chỉ: Lạc Hòa, Xã Lạc Hòa, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NôP THUế - CCT NGã NăM - TRướC Bạ

Mã số thuế: 2200755308-009 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Khải
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - TRướC Bạ

Mã số thuế: 2200755280-009 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Khải
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NôP THUế - CCT NGã NăM - Mỹ QUớI

Mã số thuế: 2200755308-005 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NôP THUế - CCT NGã NăM - Mỹ BìNH

Mã số thuế: 2200755308-006 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NôP THUế - CCT NGã NăM - TâN LONG

Mã số thuế: 2200755308-007 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NôP THUế - CCT NGã NăM - LONG BìNH

Mã số thuế: 2200755308-008 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH NGã NăM

Mã số thuế: 2200755971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Nguyện
Địa chỉ: Số 63 Phạm Hùng, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - PHườNG 2

Mã số thuế: 2200755280-002 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - PHườNG 3

Mã số thuế: 2200755280-003 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - VĩNH QUớI

Mã số thuế: 2200755280-004 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - Mỹ QUớI

Mã số thuế: 2200755280-005 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - Mỹ BìNH

Mã số thuế: 2200755280-006 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - TâN LONG

Mã số thuế: 2200755280-007 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NGã NăM - LONG BìNH

Mã số thuế: 2200755280-008 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NôP THUế - CCT NGã NăM - PHườNG 1

Mã số thuế: 2200755308-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Bảo
Địa chỉ: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Demo home