Demo home

Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT TIềN HảI

Mã số thuế: 1001178291 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Biên
Địa chỉ: Số 211, Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TIềN HảI

Mã số thuế: 1001178301 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Biên
Địa chỉ: Số 211, Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TIềN HảI

Mã số thuế: 1001178277 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Biên
Địa chỉ: Số 211, Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TIềN HảI

Mã số thuế: 1001178284 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Biên
Địa chỉ: Số 211, Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý

Mã số thuế: 1001178478 - Đại diện pháp luật: Mail Lâm Đăng
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CCT KIếN XươNG

Mã số thuế: 1001178414 - Đại diện pháp luật: Mail Lâm Đăng
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảNQUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CCT KXươNG

Mã số thuế: 1001178453 - Đại diện pháp luật: Mai Lâm Đăng
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CCT KXươNG

Mã số thuế: 1001178460 - Đại diện pháp luật: Mai Lâm Đăng
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN Vũ THư -Xã & THị TRấN

Mã số thuế: 1001177996 - Đại diện pháp luật: Tài khoản QL khoản thu bằng bi
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN Vũ THư

Mã số thuế: 1001177890 - Đại diện pháp luật: Tài khoản QL khoản thu bằng bi
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN Vũ THư - Xã & THị TRấN

Mã số thuế: 1001177918 - Đại diện pháp luật: Tài khoản QL khoản thu CT thiế
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT Vũ THư

Mã số thuế: 1001177869 - Đại diện pháp luật: Tài khoản QL khoản thu thiếu t
Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 1001178196 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duẩn
Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 1001178206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duẩn
Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 1001178213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duẩn
Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 1001178189 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duẩn
Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT QUỳNH PHụ

Mã số thuế: 1001178245 - Đại diện pháp luật: Đoàn Bàng
Địa chỉ: Đường Đào Đình Luyện, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT QUỳNH PHụ

Mã số thuế: 1001178252 - Đại diện pháp luật: Đoàn Bàng
Địa chỉ: Đường Đào Đình Luyện, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT QUỳNH PHụ

Mã số thuế: 1001178238 - Đại diện pháp luật: Đoàn Bàng
Địa chỉ: Đường Đào Đình Luyện, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT QUỳNH PHụ

Mã số thuế: 1001178220 - Đại diện pháp luật: Đoàn Bàng
Địa chỉ: Đường Đào Đình Luyện, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG XáC ĐịNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế - CụC THUế THáI BìNH

Mã số thuế: 1001179224 - Đại diện pháp luật: Trần văn Tùng
Địa chỉ: 136 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CụC THUế THáI BìNH

Mã số thuế: 1001179295 - Đại diện pháp luật: Trần văn Tùng
Địa chỉ: Số 136 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý CủA Cơ QUAN THUế - CụC THUế THáI BìNH

Mã số thuế: 1001179104 - Đại diện pháp luật: Trần văn Tùng
Địa chỉ: Số 136 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Và DịCH Vụ NGUYễN DU

Mã số thuế: 1001178125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Du
Địa chỉ: Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT THàNH PHố

Mã số thuế: 1001178492 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thảnh
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 24, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

àI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THàNH PHố

Mã số thuế: 1001178502 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thảnh
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 24, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THàNH PHố

Mã số thuế: 1001178527 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thảnh
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 24, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT THàNH PHố

Mã số thuế: 1001178485 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thảnh
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, tổ 24, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI LONG

Mã số thuế: 1001161548 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Nhà ông Trường, thôn Hải Long, Xã Đông Hòang, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG DŨNG THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001160431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sửu
Địa chỉ: Nhà bà Hòang Thị Quý, thôn Trung, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 1001162397 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nhung
Địa chỉ: Số nhà 14/18, tổ 26, đường Trần Bình Trọng, khu đô thị Trần, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN

Mã số thuế: 1001162862 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Việt
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Sunviet, số 236, đường Nguyễn Văn Năng, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ FU HONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001161040 - Đại diện pháp luật: Fang, Kai-Ho
Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

DA SỐNG CHUNG VỚI BỆNH NHÂN MÃN TÍNH: HỖ TRỢ GĐ VÀ CĐ TRONG QUẢN LÝ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI VN

Mã số thuế: 1001161153 - Đại diện pháp luật: Hòang Năng Trong
Địa chỉ: Số 373, Lý Bôn, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH

Mã số thuế: 0600802527-006 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Địa chỉ: Số 225, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH QUANG HƯỞNG

Mã số thuế: 1001154332 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hưởng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quang Hưởng, Thôn Nam Lâu, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒANG ANH KIẾN XƯƠNG

Mã số thuế: 1001156033 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Kháng
Địa chỉ: Nhà ông Kháng, khu Đông Trung, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM CƯỜNG THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001156763 - Đại diện pháp luật: Lại Bá Gấm
Địa chỉ: Nhà anh Lại Bá Gấm, thôn Đông Đồng Hải, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT TRẦN

Mã số thuế: 1001156114 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Huân
Địa chỉ: Nhà riêng của ông Trần Văn Thọ, thôn Phương La 4, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN NUTRIGREEN

Mã số thuế: 1001156611 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Nhung
Địa chỉ: Nhà bà Đào Thị Mai, thôn Phố Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Demo home