Demo home

Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã VạN PHáI

Mã số thuế: 4601532020-018 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã THUậN THàNH

Mã số thuế: 4601532020-015 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã TIêN PHONG

Mã số thuế: 4601532020-016 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã TRUNG THàNH

Mã số thuế: 4601532020-017 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã NAM TIếN

Mã số thuế: 4601532020-009 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã PHúC TâN

Mã số thuế: 4601532020-010 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã PHúC THUậN

Mã số thuế: 4601532020-011 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã TâN HươNG

Mã số thuế: 4601532020-012 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã TâN PHú

Mã số thuế: 4601532020-013 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã THàNH CôNG

Mã số thuế: 4601532020-014 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN

Mã số thuế: 4601532020 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - PHườNG ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 4601532020-004 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã ĐôNG CAO

Mã số thuế: 4601532020-005 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã ĐắC SơN

Mã số thuế: 4601532020-006 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã HồNG TIếN

Mã số thuế: 4601532020-007 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - Xã MINH ĐứC

Mã số thuế: 4601532020-008 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - PHườNG BA HàNG

Mã số thuế: 4601532020-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - PHườNG BãI BôNG

Mã số thuế: 4601532020-002 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TX PHổ YêN - PHườNG BắC SơN

Mã số thuế: 4601532020-003 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ MớI TUổI TRẻ

Mã số thuế: 4601528641 - Đại diện pháp luật: Đậu Nguyên Thế
Địa chỉ: Xóm Đông Sinh, Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

HợP TáC Xã DịCH Vụ SảN XUấT NôNG NGHIệP NGA MY

Mã số thuế: 4601531919 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Thụ
Địa chỉ: Xóm Trại An Cầu, Xã Nga My, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT Võ NHAI

Mã số thuế: 4601532101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-TT. ĐìNH Cả

Mã số thuế: 4601532119-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã BìNH LONG

Mã số thuế: 4601532119-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã CúC ĐườNG

Mã số thuế: 4601532119-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã DâN TIếN

Mã số thuế: 4601532119-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI

Mã số thuế: 4601532119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã LA HIêN

Mã số thuế: 4601532119-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã LâU THượNG

Mã số thuế: 4601532119-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã LIêN MINH

Mã số thuế: 4601532119-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NTT-CCT Võ NHAI

Mã số thuế: 4601532126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT Võ NHAI

Mã số thuế: 4601532133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã NGHINH TườNG

Mã số thuế: 4601532119-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã PHú THượNG

Mã số thuế: 4601532119-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã PHươNG GIAO

Mã số thuế: 4601532119-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã SảNG MộC

Mã số thuế: 4601532119-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã THầN SA

Mã số thuế: 4601532119-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã THượNG NUNG

Mã số thuế: 4601532119-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã TRàNG Xá

Mã số thuế: 4601532119-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT Võ NHAI-Xã Vũ CHấN

Mã số thuế: 4601532119-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệp
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Demo home