Demo home

Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THủY Hà

Mã số thuế: 4601536748 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thủy
Địa chỉ: Xóm Trung 2, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH VậN TảI TRUNG VĩNH

Mã số thuế: 4601536603 - Đại diện pháp luật: Dương Trung Vĩnh
Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HOàNG Lý

Mã số thuế: 4601536755 - Đại diện pháp luật: Trịnh Huy Hoàng
Địa chỉ: Tiểu khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

HợP TáC Xã NôNG SảN SạCH LA HIêN

Mã số thuế: 4601536674 - Đại diện pháp luật: Dương Thùy Lương
Địa chỉ: xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG MôI TRườNG Đô THị VIệT NAM

Mã số thuế: 0105125574-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thủy
Địa chỉ: Khu tập thể Ngân hàng Công Thương, tổ 29, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN AURUS

Mã số thuế: 4601536699 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cương
Địa chỉ: Tổ 27, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐạI LâM MộC THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601536762 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Loan
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHụC TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0104972419-010 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thái Thống
Địa chỉ: 303 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 4, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN BAO Bì KIM LOạI HợP PHáT

Mã số thuế: 0108504757-002 - Đại diện pháp luật: Phan Công Anh
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC NăNG KHIếU VIệT-CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0107537291-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Oanh
Địa chỉ: Số nhà 45, Tổ 15, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử NGọC LUâN

Mã số thuế: 4601536681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Luân
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THẩM Mỹ MAJERIA

Mã số thuế: 4601536610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hiền
Địa chỉ: Số 12, đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI DũNG Tú

Mã số thuế: 4601536321 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố ấp Bắc, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TâM VăN HóA-THể THAO Và TRUYềN THôNG

Mã số thuế: 4601536498 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Đạt
Địa chỉ: TDP 2, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐịA CHấT THàNH CôNG

Mã số thuế: 4601536145 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: xóm Chùa, Xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐTXDTM & DV THáI DươNG-TBD

Mã số thuế: 4601536402 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiết
Địa chỉ: Xóm Nam Hương 1, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI ĐạI DươNG THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601536240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

HợP TáC Xã SảN XUấT, CHế BIếN Và KINH DOANH Gỗ TRầN TOảN

Mã số thuế: 4601536434 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Xóm Giữa 1, Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

HợP TáC Xã SảN XUấT DịCH Vụ NôNG NGHIệP XANH Ký PHú

Mã số thuế: 4601536466 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Xuân
Địa chỉ: Xóm Đặn 2, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH KIM LOạI á âU

Mã số thuế: 4601536385 - Đại diện pháp luật: Qin Dai Jun
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Kim Sơn, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THéP TùNG CHI

Mã số thuế: 4601536459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH DUY DũNG THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601536353 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG CT Và THươNG MạI QUANG MINH

Mã số thuế: 4601536360 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hường
Địa chỉ: Khu đô thị Picenza, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TâM NGHIêN CứU ĐịA TIN HọC - TRườNG ĐạI HọC NôNG LâM

Mã số thuế: 4600400511-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiểu
Địa chỉ: Tổ 10, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH XUâN THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601536547 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 541, tổ 3, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG KHáNH TâN

Mã số thuế: 4601536473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tân Khánh
Địa chỉ: Số nhà 06, tổ 33, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC, THươNG MạI, DU LịCH QUốC Tế TOàN CầU TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0108308294-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vũ
Địa chỉ: Số 557 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

VăN PHòNG ĐạI DIệN-CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NộI NGOạI THấT NGô GIA

Mã số thuế: 3502330159-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Tuấn Phong
Địa chỉ: Số nhà 67, Tổ 17, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH GIáO DụC QUốC Tế CAMBRIDGE

Mã số thuế: 4601536508 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Vân
Địa chỉ: Tổ 19, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH HL - GEM ISLAND.VN

Mã số thuế: 4601536297 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tuấn Hải
Địa chỉ: Tổ 22, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và DịCH Vụ LINES 88

Mã số thuế: 4601536378 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Dũng
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH SUPERSHIP THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601536480 - Đại diện pháp luật: Mông Chí Hiệp
Địa chỉ: Số 74, đường Việt Bắc, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT NHậT JPWAY TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0201296149-004 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Chính
Địa chỉ: Số 318 Đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ FORMVIS

Mã số thuế: 4601536307 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 25, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH NộI THấT NLT LUXURY

Mã số thuế: 4601536339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Số 228, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI X3 Vũ GIA

Mã số thuế: 4601536314 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Sơn
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL THáI NGUYêN-TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Số 04- Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TRUNG DũNG THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601536392 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KINH DOANH GIA BảO

Mã số thuế: 4601522181-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CHI NHáNH PHổ YêN - CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và ĐàO TạO VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500618944-007 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lan Hương
Địa chỉ: Ngã ba Nam Tiến nút giao Yên Bình, Phố Trần Nguyên Hãn, Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Demo home