Demo home

Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH ĐịNH DUNG

Mã số thuế: 2802608702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV NGUYễN VăN QUâN

Mã số thuế: 2802608170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY Cổ PHầN VINPEARL (NộP Hộ THUế NTNN)

Mã số thuế: 2802609015 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Lô 1, thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

DOANH NGHIệP Tư NHâN NAM THúY

Mã số thuế: 2802607709 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY TNHH PDCONSUMER

Mã số thuế: 0315441777-001 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Phương
Địa chỉ: Sơn Hải, Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI MINH TRUNG TG

Mã số thuế: 2802608036 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Thôn Bài, Xã Anh Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI ĐứC VINH

Mã số thuế: 2802608075 - Đại diện pháp luật: Nguyến Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Hồng Kỳ, Xã Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH XUâN KV

Mã số thuế: 2802608163 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Khánh Vân, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TRườNG MINH

Mã số thuế: 2802609054-014 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TRườNG SơN

Mã số thuế: 2802609054-015 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU CT THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NôNG CốNG - ĐộI QL THUế TNCN - THU LPTB

Mã số thuế: 2802608678-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: Số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế - CCT NôNG CốNG - ĐộI QL THUế TNCN - THU LPTB

Mã số thuế: 2802609022-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TRườNG TRUNG

Mã số thuế: 2802609054-016 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TRườNG GIANG

Mã số thuế: 2802609054-017 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TượNG VăN

Mã số thuế: 2802609054-018 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2c, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã CôNG LIêM

Mã số thuế: 2802609054-019 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã THăNG THọ

Mã số thuế: 2802609054-020 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã THăNG BìNH

Mã số thuế: 2802609054-021 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT NôNG CốNG - ĐộI QL THUế TNCN - THU LP

Mã số thuế: 2802609047-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã CôNG CHíNH

Mã số thuế: 2802609054-022 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã CôNG BìNH

Mã số thuế: 2802609054-023 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã YêN Mỹ

Mã số thuế: 2802609054-024 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TượNG SơN

Mã số thuế: 2802609054-025 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TượNG LĩNH

Mã số thuế: 2802609054-026 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã THăNG LONG

Mã số thuế: 2802609054-032 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã Tế LợI

Mã số thuế: 2802609054-027 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - THị TRầN NôNG CốNG

Mã số thuế: 2802609054-028 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã VạN THIệN

Mã số thuế: 2802609054-029 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã VạN HòA

Mã số thuế: 2802609054-030 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã VạN THắNG

Mã số thuế: 2802609054-031 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

CHI NHáNH SIêU THị LONG Tơ PLAZA - CôNG TY TNHH LONG Tơ

Mã số thuế: 2801144896-001 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Long
Địa chỉ: Đường Lam Sơn, Tiểu khu Lê Xá 1, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TK CấP 1 LOạI 3: "TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA Cơ QUAN THUế - CCT N

Mã số thuế: 2802609022 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TK CấP 1 LOạI 4: "TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT NôNG CốNG"

Mã số thuế: 2802609047 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TK CấP 1 LOạI 2: "TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI CủA Cơ QUAN THUế - CCT NôNG CốNG"

Mã số thuế: 2802609054 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN CấP 1 LOạI 1 "TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT NôNG CốNG"

Mã số thuế: 2802608678 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TâN THọ

Mã số thuế: 2802609054-008 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã TâN KHANG

Mã số thuế: 2802609054-009 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã Tế THắNG

Mã số thuế: 2802609054-010 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã MINH KHôI

Mã số thuế: 2802609054-011 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT NôNG CốNG - Xã MINH NGHĩA

Mã số thuế: 2802609054-012 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tiến
Địa chỉ: số 10 - Đường Đông Tây 5, tiểu khu tập cát 2, Thị trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Ho

Demo home