Demo home

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THUỷ ĐIệN MIềN TRUNG VIệT NAM (NộP Hộ NHà THầU)

Mã số thuế: 3301642366 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, Xã Hương Giang, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC HòA

Mã số thuế: 3301642214-006 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC HòA

Mã số thuế: 3301642207-006 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC HòA

Mã số thuế: 3301642126-006 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC TIếN

Mã số thuế: 3301642214-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Tiến, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC TIếN

Mã số thuế: 3301642126-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Tiến, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC TIếN

Mã số thuế: 3301642207-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Tiến, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC TRì

Mã số thuế: 3301642214-008 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Trì, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC -LộC TRì

Mã số thuế: 3301642126-008 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc trì, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC TRì

Mã số thuế: 3301642207-008 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Trì, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC AN

Mã số thuế: 3301642126-004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc An, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC AN

Mã số thuế: 3301642214-004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc An, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC AN

Mã số thuế: 3301642207-004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc An, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC VĩNH

Mã số thuế: 3301642214-017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Vĩnh, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC VĩNH

Mã số thuế: 3301642126-017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Vĩnh, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC VĩNH

Mã số thuế: 3301642207-017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Vĩnh, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC SơN

Mã số thuế: 3301642126-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC SơN

Mã số thuế: 3301642214-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC SơN

Mã số thuế: 3301642207-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC BổN

Mã số thuế: 3301642126-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Bổn, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC BổN

Mã số thuế: 3301642214-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Lộc Bổn, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC -VINH HIềN

Mã số thuế: 3301642126-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hiền, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - VINH HIềN

Mã số thuế: 3301642214-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hiền, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-VINH HIềN

Mã số thuế: 3301642207-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hiền, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC -VINH HảI

Mã số thuế: 3301642126-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hải, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - VINH HảI

Mã số thuế: 3301642214-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hải, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-VINH HảI

Mã số thuế: 3301642207-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hải, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - VINH HưNG

Mã số thuế: 3301642214-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Vinh Hưng, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC -VINH HưNG

Mã số thuế: 3301642126-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hưng, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-VINH HưNG

Mã số thuế: 3301642207-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Vinh Hưng, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - TT LăNG Cô

Mã số thuế: 3301642214-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: TT Lăng Cô, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - TTLCô

Mã số thuế: 3301642126-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: TT Lăng Cô, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-TTL Cô

Mã số thuế: 3301642207-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: TT Lăng Cô, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - XUâN Lộ

Mã số thuế: 3301642126-003 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Xuân Lộc, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - XUâN LộC

Mã số thuế: 3301642214-003 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Xuân Lộc, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-XUâN LộC

Mã số thuế: 3301642207-003 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Xuân Lộc, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QL-CCT PHú LộC - LộC THủY

Mã số thuế: 3301642214-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Thủy, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC THủY

Mã số thuế: 3301642126-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Thủy, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế -CCT PHú LộC-LộC THủY

Mã số thuế: 3301642207-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Thủy, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT PHú LộC - LộC BìNH

Mã số thuế: 3301642126-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quãng
Địa chỉ: Lộc Bình, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

Demo home