Demo home

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯƠNG LỘC

Mã số thuế: 3301639518 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Diễm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI

Mã số thuế: 3301639282 - Đại diện pháp luật: Trần Hậu
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT A LƯỚI

Mã số thuế: 3301639388 - Đại diện pháp luật: Trần Hậu
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG BẮC

Mã số thuế: 3301639282-021 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG HẠ

Mã số thuế: 3301639282-011 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ PHÚ VINH

Mã số thuế: 3301639282-005 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ A ROÀNG

Mã số thuế: 3301639282-009 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT A LƯỚI

Mã số thuế: 3301639444 - Đại diện pháp luật: Trần Hậu
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 3301639282-018 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HƯƠNG PHONG

Mã số thuế: 3301639282-006 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG QUẢNG

Mã số thuế: 3301639282-015 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG THÁI

Mã số thuế: 3301639282-014 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ NHÂM

Mã số thuế: 3301639282-013 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ A ĐỚT

Mã số thuế: 3301639282-008 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ A NGO

Mã số thuế: 3301639282-002 - Đại diện pháp luật: Hồ Thịi Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG THƯỢNG

Mã số thuế: 3301639282-004 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG TRUNG

Mã số thuế: 3301639282-016 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 3301639282-007 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - TT A LƯỚI

Mã số thuế: 3301639282-001 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 3301639282-010 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG THỦY

Mã số thuế: 3301639282-020 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG VÂN

Mã số thuế: 3301639282-017 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HƯƠNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3301639282-012 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ HỒNG KIM

Mã số thuế: 3301639282-019 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT A LƯỚI - XÃ SƠN THỦY

Mã số thuế: 3301639282-003 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Điểm
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT A LƯỚI

Mã số thuế: 3301639405 - Đại diện pháp luật: Trần Hậu
Địa chỉ: 191 Hồ Chí Minh, Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 3301639557 - Đại diện pháp luật: Lại Đình Cẩm
Địa chỉ: Thôn Châu Thành, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC NGUYÊN KHÁNH

Mã số thuế: 3301639042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Đội 6 - Thôn Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LCV

Mã số thuế: 3301638218 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lộc
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3301638391 - Đại diện pháp luật: Hòang Phi Cường
Địa chỉ: Thị Trấn Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế: 3301638377 - Đại diện pháp luật: Đặng Thìn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Xuyên, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 3301638225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Phúc
Địa chỉ: Lô A24, Nhà số 21, Đường số 2, Khu đô thị mới An Cựu, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY HÒA LỢI

Mã số thuế: 3301638232 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Tú Quyên
Địa chỉ: Số 20 đường Thành phố Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

Mã số thuế: 3301637990 - Đại diện pháp luật: Võ Đại Hòang Việt
Địa chỉ: Số nhà 02 Nguyễn Sinh Khiêm, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY GIA NGHI TẠI HUẾ

Mã số thuế: 0302086885-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quang
Địa chỉ: Số 06 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRẦN GIA

Mã số thuế: 3301637976 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Tịnh Vũ
Địa chỉ: 166 Phan Chu Trinh, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DUO

Mã số thuế: 3301637969 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trung
Địa chỉ: Số 28 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGA ĐẮC

Mã số thuế: 3301638539 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Tổ 9, Hòa Vang 3, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH MTV THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GỖ ĐÁ QUÝ THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3301638521 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH KHANG HÂN

Mã số thuế: 3301638578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông Phương
Địa chỉ: 79 đường Thuận Thiên, Phường Hương Vân, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

Demo home