Demo home

Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862675 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NGườI NộP THUế-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862682 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862724 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862668 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

VăN PHòNG ĐạI DIệN TỉNH TUYêN QUANG - CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU VD5

Mã số thuế: 0105131218-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh (Hoàng Anh Tú)
Địa chỉ: Số nhà 197, đường Tân Trào, tổ 10, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN SơN - Xã TRUNG MôN

Mã số thuế: 5000862629-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vịnh
Địa chỉ: Xóm 5, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH INTECHSO TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000862883 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TTàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN SơN DươNG - ĐộI QLN, CưỡNG CHế Nợ THUế

Mã số thuế: 5000862749-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thuận
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã ĐồNG QUý

Mã số thuế: 5000862763-031 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã HồNG LạC

Mã số thuế: 5000862763-032 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã SầM DươNG

Mã số thuế: 5000862763-033 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã Tú THịNH

Mã số thuế: 5000862763-004 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã TRUNG YêN

Mã số thuế: 5000862763-005 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã KHáNG NHậT

Mã số thuế: 5000862763-006 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã ĐôNG LợI

Mã số thuế: 5000862763-027 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã CHI THIếT

Mã số thuế: 5000862763-028 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã VăN PHú

Mã số thuế: 5000862763-029 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã VâN SơN

Mã số thuế: 5000862763-030 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã HợP HòA

Mã số thuế: 5000862763-014 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã TUâN Lộ

Mã số thuế: 5000862763-015 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN SơN DươNG

Mã số thuế: 5000862749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã THIệN Kế

Mã số thuế: 5000862763-016 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã ĐôNG THọ

Mã số thuế: 5000862763-022 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã QUYếT THắNG

Mã số thuế: 5000862763-023 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã HàO PHú

Mã số thuế: 5000862763-024 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã TAM ĐA

Mã số thuế: 5000862763-025 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã LâM XUYêN

Mã số thuế: 5000862763-026 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã NINH LAI

Mã số thuế: 5000862763-017 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã SơN NAM

Mã số thuế: 5000862763-018 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã THANH PHáT

Mã số thuế: 5000862763-019 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã ĐạI PHú

Mã số thuế: 5000862763-020 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã PHú LươNG

Mã số thuế: 5000862763-021 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã HợP THàNH

Mã số thuế: 5000862763-002 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã PHúC ứNG

Mã số thuế: 5000862763-003 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - THị TRấN SơN DươNG

Mã số thuế: 5000862763-001 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã MINH THANH

Mã số thuế: 5000862763-007 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã TâN TRàO

Mã số thuế: 5000862763-008 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã BìNH YêN

Mã số thuế: 5000862763-009 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã LươNG THIệN

Mã số thuế: 5000862763-010 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã CấP TIếN

Mã số thuế: 5000862763-011 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Demo home