Demo home

Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà NộI XANH

Mã số thuế: 5000865901 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Thắng
Địa chỉ: Số nhà 11, đường Lê Hồng Phong, tổ 25, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ đấT HUYệN LâM BìNH

Mã số thuế: 5000865771 - Đại diện pháp luật: Trần Kiên Cường
Địa chỉ: Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế VIệT THANH

Mã số thuế: 5000865757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐăNG KIểM BắC KạN TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 4700124826-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hào
Địa chỉ: Thôn Lượng, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ ĐấT HUYệN CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000865644 - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Hừng
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT MINH PHáT

Mã số thuế: 5000865612 - Đại diện pháp luật: La Tài Minh
Địa chỉ: Thôn Bắc Danh, Xã Thanh Tương, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH NHUNG HồNG TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000865588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Số nhà 155, đường Bình Thuận, tổ 19, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THờI TRANG NóN SơN TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0304246816-062 - Đại diện pháp luật: Tạ Minh Tiến
Địa chỉ: Số 131 Bình Thuận, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN HG TRIệU SơN

Mã số thuế: 5000865605 - Đại diện pháp luật: Triệu Mai Duy
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN MAY YêN SơN

Mã số thuế: 5000865690 - Đại diện pháp luật: Ninh Vũ Tuân
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

VIệN KIểM SáT NHâN DâN HUYệN NA HANG

Mã số thuế: 5000865348 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP Và DịCH Vụ KIM LONG

Mã số thuế: 5000865330 - Đại diện pháp luật: Ma Công Duy
Địa chỉ: Tổ dân phố 16, Thị trấn Na Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ đấT THàNH PHố TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000865436 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Huấn
Địa chỉ: Thôn Trung Việt 2, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL TUYêN QUANG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-008 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Hà
Địa chỉ: Tổ 26, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH THươNG MạI AN VIệT PHú

Mã số thuế: 5000865429 - Đại diện pháp luật: Bùi Khắc Phú
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ ĐấT HUYệN YêN SơN

Mã số thuế: 5000865411 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ đấT HUYệN NA HANG

Mã số thuế: 5000865210 - Đại diện pháp luật: Quan Đức Bằng
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Na Hang, Huyện Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI QUế ANH

Mã số thuế: 5000865161 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: Số nhà 165, đường Quang Trung, tổ 24, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000865147 - Đại diện pháp luật: Nhữ Ngọc Anh Hưng
Địa chỉ: Số nhà 125, đường Lê Lợi, tổ 28, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DượC LIệU MINH QUANG

Mã số thuế: 5000865274 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhiệm
Địa chỉ: Xóm Soi Sính, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TâM PHáT TRIểN QUỹ ĐấT HUYệN HàM YêN

Mã số thuế: 5000865281 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Khiêm
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG THáI TRìNH

Mã số thuế: 5000865267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhương
Địa chỉ: Số nhà 14, đường Tân Tiến, tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MTV TOP GROUP

Mã số thuế: 5000864552 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Thôn An Hòa 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH TâN PHáT TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000864584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Số nhà 35, phố Hoàng Quốc Việt, tổ 21, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

HợP TáC Xã CHăN NUôI Và DịCH Vụ VậN TảI PHú LươNG

Mã số thuế: 5000864520 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Trấn Kiêng, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH MTV Gỗ TOàN LộC

Mã số thuế: 5000864344 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Khoa
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862675 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC ĐịNH NGườI NộP THUế-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862682 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862724 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT CHIêM HóA

Mã số thuế: 5000862668 - Đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ A2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

VăN PHòNG ĐạI DIệN TỉNH TUYêN QUANG - CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU VD5

Mã số thuế: 0105131218-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh (Hoàng Anh Tú)
Địa chỉ: Số nhà 197, đường Tân Trào, tổ 10, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT YêN SơN - Xã TRUNG MôN

Mã số thuế: 5000862629-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vịnh
Địa chỉ: Xóm 5, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

CôNG TY TNHH INTECHSO TUYêN QUANG

Mã số thuế: 5000862883 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TTàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT HUYệN SơN DươNG - ĐộI QLN, CưỡNG CHế Nợ THUế

Mã số thuế: 5000862749-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thuận
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã ĐồNG QUý

Mã số thuế: 5000862763-031 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã HồNG LạC

Mã số thuế: 5000862763-032 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã SầM DươNG

Mã số thuế: 5000862763-033 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh H
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã Tú THịNH

Mã số thuế: 5000862763-004 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã TRUNG YêN

Mã số thuế: 5000862763-005 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN SơN DươNG - Xã KHáNG NHậT

Mã số thuế: 5000862763-006 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Huyền
Địa chỉ: Số 123, TDP Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Demo home