Demo home

Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT SôNG Lô

Mã số thuế: 2500621418 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Lũng Gì, xã Nhạo Sơn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý- CCT SôNG Lô

Mã số thuế: 2500621383 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Lũng Gì, xã Nhạo Sơn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT SôNG Lô

Mã số thuế: 2500621390 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Lũng Gì, xã Nhạo Sơn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT - CCT SôNG Lô

Mã số thuế: 2500621400 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Lũng Gì, xã Nhạo Sơn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND THị TRấN HươNG CANH

Mã số thuế: 2500621464-013 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN THU KHôNG GIAO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT BìNH XUYêN

Mã số thuế: 2500621457 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QUảN Lý THU BằNG BIêN LAI - CCT BìNH XUYêN

Mã số thuế: 2500621464 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý -CCT HUYệN BìNH XUYêN

Mã số thuế: 2500621425 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT- CCT BìNH XUYêN

Mã số thuế: 2500621432 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND THị TRấN THANH LãNG

Mã số thuế: 2500621464-012 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: thị trấn Thanh Lãng, Thị trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã SơN LôI

Mã số thuế: 2500621464-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Xã Sơn Lôi, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã PHú XUâN

Mã số thuế: 2500621464-009 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: xã Phú Xuân, Xã Phú Xuân, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã QUấT LưU

Mã số thuế: 2500621464-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Xóm Núi, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã TâN PHONG

Mã số thuế: 2500621464-010 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: xã Tân Phong, Xã Tân Phong, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã ĐạO ĐứC

Mã số thuế: 2500621464-011 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: xã Đạo Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã THIệN Kế

Mã số thuế: 2500621464-007 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: Xã Thiện Kế, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SN TECH VINA

Mã số thuế: 2500621062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Thôn Thiện Kế, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã HươNG SơN

Mã số thuế: 2500621464-008 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Xã Hương Sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã TAM HợP

Mã số thuế: 2500621464-002 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: Xã Tam Hợp, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã Bá HIếN

Mã số thuế: 2500621464-005 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: xã Bá Hiến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HOàNG Hà VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500621023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Thôn Vinh Tiến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND THị TRấN GIA KHáNH

Mã số thuế: 2500621464-006 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: Thị trấn gia khánh, Thị trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK THU BằNG BIêN LAI -CCT BìNH XUYêN- UBND Xã TRUNG Mỹ

Mã số thuế: 2500621464-004 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: xã Trung Mỹ, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã ĐạI Tự

Mã số thuế: 2500621584-011 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Đại Tự, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã YêN PHươNG

Mã số thuế: 2500621584-012 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Yên Phương, Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã TAM HồNG

Mã số thuế: 2500621584-007 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Tam Hồng, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã ĐồNG VăN#

Mã số thuế: 2500621584-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã LIêN CHâU

Mã số thuế: 2500621584-009 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luạn
Địa chỉ: xã Liên Châu, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- THị TRấN YêN LạC

Mã số thuế: 2500621584-004 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: TT yên lạc, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK QUảN Lý KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý -CCT YêN LạC

Mã số thuế: 2500621577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩnh
Địa chỉ: Khu 3 Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT YêN LạC

Mã số thuế: 2500621584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩnh
Địa chỉ: KHu 3 Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NNT- CCT YêN LạC

Mã số thuế: 2500621591 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩnh
Địa chỉ: Khu 3 đOàI, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TK QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO NGàNH THUế QUảN Lý- CCT YêN LạC

Mã số thuế: 2500621601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩnh
Địa chỉ: khu 3 Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã TRUNG Hà

Mã số thuế: 2500621584-014 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Trung Hà, Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã HồNG CHâU

Mã số thuế: 2500621584-010 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã hiồng Châu, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã TRUNG NGUUYêN

Mã số thuế: 2500621584-003 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Trung Nguyên, Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã TRUNG KIêN

Mã số thuế: 2500621584-015 - Đại diện pháp luật: bùI văN lUậN
Địa chỉ: Xã Trung kIên, Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã HồNG PHươNG

Mã số thuế: 2500621584-016 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Hồng Phương, Xã Hồng Phương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã NGUYệT ĐứC

Mã số thuế: 2500621584-013 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Xã Nguyệt Đức, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

TàI KHOảN QL KHỏA THUI BằNG BIêN LAI-CCT YêN LạC- Xã VăN TIếN

Mã số thuế: 2500621584-017 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Luận
Địa chỉ: Văn Tiến, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Demo home