Demo home

Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH NôNG LâM SảN HIềN Hà

Mã số thuế: 5200898781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH XâY DựNG 888 NGHĩA Lộ

Mã số thuế: 5200898816 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Đoản
Địa chỉ: Thôn ả Thượng, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP NHà PáO LY

Mã số thuế: 5200898693 - Đại diện pháp luật: Sùng A Tính
Địa chỉ: Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CAMERA MắT RồNG

Mã số thuế: 5200898661 - Đại diện pháp luật: Lương Kim Đức
Địa chỉ: Số Nhà 79 phố Kim Đồ, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH ĐạI LONG AN

Mã số thuế: 5200898735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT Và THươNG MạI VIệT QUYếT

Mã số thuế: 5200898446 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Kiên
Địa chỉ: Số nhà 5, đường Lý Thường kiệt, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã DâU TằM Tơ Và DịCH Vụ NôNG NGHIệP HòA CUôNG

Mã số thuế: 5200898277 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUế TIếN HồNG

Mã số thuế: 5200898319 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tiến
Địa chỉ: Khu B, tổ dân phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã CHế BIếN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG LINH HồNG NGọC

Mã số thuế: 5200898252 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Làng Mường, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã MIếN DONG GIớI PHIêN GIáP HậU

Mã số thuế: 5200898421 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Giáp
Địa chỉ: Thôn Ngòi Đong, Xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH XâY DựNG BảO THắNG YêN BáI

Mã số thuế: 5200898245 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Thắng
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Hồng Phong, tổ 6, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUế XANH VIệT NAM

Mã số thuế: 5200898333 - Đại diện pháp luật: Tăng Bá Ngà
Địa chỉ: Số nhà 9, tổ 12, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã DâU TằM HồNG CA

Mã số thuế: 5200897890 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Nhận
Địa chỉ: Thôn Đồng Đình, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã DâU TằM Tơ VIệT THàNH

Mã số thuế: 5200897900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Trúc Đình, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã HộI NôNG DâN Mù CANG CHảI

Mã số thuế: 5200897788 - Đại diện pháp luật: Giàng A Cớ
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Cơ QUAN KIểM TRA - THANH TRA HUYệN LụC YêN

Mã số thuế: 5200897837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Kỷ
Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Cơ QUAN Tổ CHứC - NộI Vụ HUYệN LụC YêN

Mã số thuế: 5200897812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuyên
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY PRO

Mã số thuế: 5200897795 - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Thủy
Địa chỉ: Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH DVBV QUANG MINH TC

Mã số thuế: 5200897851 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Như Hương
Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 272, đường Kim Đồng, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HòA THịNH

Mã số thuế: 5200897869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Tổ 30, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH THàNH THàNH CôNG YêN BáI

Mã số thuế: 5200897770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thanh
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH VIệT PHáT START

Mã số thuế: 5200897682 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Làng Mấy, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY TNHH CáT TườNG YêN BáI

Mã số thuế: 5200897675 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Tân Minh, Xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT TRạM TấU

Mã số thuế: 5200896576 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT TRạM TấU

Mã số thuế: 5200896590 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã LàNG NHì

Mã số thuế: 5200896618-011 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã Tà XI LáNG

Mã số thuế: 5200896618-012 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã PHìNH Hồ

Mã số thuế: 5200896618-010 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã HáT LừU

Mã số thuế: 5200896618-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã Xà Hồ

Mã số thuế: 5200896618-005 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã Pá HU

Mã số thuế: 5200896618-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã TRạM TấU

Mã số thuế: 5200896618-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã TúC ĐáN

Mã số thuế: 5200896618-008 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã Pá LAU

Mã số thuế: 5200896618-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã BảN Mù

Mã số thuế: 5200896618-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - Xã BảN CôNG

Mã số thuế: 5200896618-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG XáC địNH CủA NGườI NộP THUế - CCT TRạM TấU

Mã số thuế: 5200896600 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU

Mã số thuế: 5200896618 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TàI KHOảN QL KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý - CCT TRạM TấU - THị TRấN TRạM TấU

Mã số thuế: 5200896618-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khuyết
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

ĐộI QUảN Lý THị TRườNG Số 3

Mã số thuế: 5200377651-003 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Sinh
Địa chỉ: Thôn Hà Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Demo home